“Филологиялык билим берүү” кафедрасынын башчысы

Көкчөева Сапаргүл Акматалиевна

Сертификаттары

Кафедра жөнүндө маалымат

“Филологиялык билим берүү”  кафедрасы Баткен  мамлекеттик  университетинин  ректорунун  №140/0 01.09.2003-жылдагы  буйругунун  негизинде “Англис тили”  кафедрасынын  базасында  уюштурулган. Алгач  кафедрада  7  штат  болуп, кафедраны  ага окутуучу   Г.Анарова  жетектеген  жана  кафедранын  ар тараптуу  иштеринин   өнүгүүсүнө  өзүнүн  зор   салымын  кошуп  келген.

2008-жылы “Маалымат технологиясы жана экология” факультетинин курамына

кошулуп  “Педагогика” факультети болуп аталып, кафедра “Англис тили” кафедрасы деп аталып калган.

2009-жылы факультет “Педагогика жана табият таануу” болуп аталып, кафедра

“Филологиялык билим беруу” деп аталды.  2010-2011-окуу жылында  кафедрада  1 доцент, 3 филология илимдеринын кандидаттары,4 ага окутуучу, 5 окутуучу эмгектенип, кафедранын ар  тараптуу  иштеринин  өнүгүүсү  үчүн  өз  аракеттерин  жумшап  келишти.

Азыркы учурда кафедраны Көкчөева Сапаргүл Акматалиевна жетектеп, илимий-изилдөө, окутуу-усулдук,уюштуруу-усулдук иштеринин жакшы жолго коюлуусу үчүн алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатат.   

Учурда кафедрада 2 доценттин м.а. ф.и.к., 1 доценттин м.а. п.и.к.,3 ага окутуучу, 7 окутуучу жана 1 иш жүргүзүүчү эмгектенет. Кафедранын сапаттык корсоткүчү 27% түзөт.
Учурда 2 окутуучу ( орус тили жана англис тили боюнча) аспирантурада окуп жатат.

Кафедранын  окутуучулары  өздөрүнүн  квалификациясын  жогорулатуу  максатында  республиканын  ЖОЖдору  менен  өз  ара  кызматташтыкта  иштөө  менен  Бишкек, Ош,  Жалал-Абад  шаарларында  илимий  стажировкадан  өтүшөт.

Жогорку билимдүү  мугалимдерди ар тараптан сапаттуу даярдоо кафедранын түздөн-түз милдети. Болочок мугалимдердин эртеңки кесиптик камылгасы үчүн зарыл болгон окутуучунун, таалим-тарбиялоонун, филологиялык билим жана чет олконун билим системасы,маданиятынын үлгүлөрү жана заманбап теорияларын, практикаларын өздөштүрүү менен жетишет. Мугалимдик жана башка кесиптер боюнча жогорку билимдүү адистерди даярдоодо кафедранын профессордук окутуучулар жамааты педагогикалык-филологиялык, социалдык-экономикалык циклдин жана ага байланыштуу 62 аталыштагы предметтерди  замандын талабына ылайык окутушат жана кесиптик-базалык, кесиптик-багыттык практикаларды уюштуруп өткөрүүдө негизги күч болуп саналат.

Кафедранын окутуучулары

Өткөрүлгөн иш-чаралар

“Филологиялык билим берүү”  кафедрасы

Кафедранын миссиясы: Педагогика системасында болочок филолог мугалимдерди кесиптик жана инсандык жактан даярдоону өркүндөтүү.

Бул теманын үстүндө кафедранын  окутуучулар жамааты бир топ ийгилыктуу аракеттерди жасап келишүүдө. Төрт  багытта иштер  пландаштырылып, аларды  иш  жүзүнө  ашырууга  карата аракеттер  көрүлүп  жатат.

Кафедранын милдеттери:

  1. Болочок филолог мугалимдердин педагогикалык билимин жана  маданиятын  калыптандыруу
  2. Баткен чөлкөмүндогу диалектиканы изилдөө
  3. Студенттердин тил компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу
  4. Студенттерди чет тилин уйротуу алкагында чет эл билим системасын жана маданиятын уйротуу.

«Филологиялык билим берүү»  кафедрасынын окутуучулар курамынын илимий иштеринин темасы:

№        Автору           Кызматы        Илимий эмгектин темасы   Басмадан чыккандыгы жонундо маалымат

1          Юлдашев Мамашариф Бабаевич   Ага окутуучу Формы английского глагола          Душанбе-2009  Вестник

2          Юлдашев Мамашариф Бабаевич   Ага окутуучу Экологические понятия и методы изучения уровня их сформированности        Худжант-2010 Вестник-Худжант

3          Юлдашев Мамашариф Бабаевич   Ага окутуучу Идейно-нравственное воспитания на уроках английского языка   «Нури Худжанд «-2014

4          Юлдашев Мамашариф Бабаевич   Ага окутуучу Роль и место философии,этики и педагогики в подготовке будущих учителей английского языка к идейно-нравственному воспитанию школьников            Вестник « Душанбе»-2015

5          Юлдашев Мамашариф Бабаевич   Ага окутуучу Особенности прфессионально-педагогической подготовки будущих учителей английского языка к идейно-нравственному воспитанию школьников

6          Мурзалиева Аймактым Шоруковна, Маккамбаева Ж.    Филология илимдеринин кандидаты            Байланыштуу кепке уйротуунун ыкмаларынын озгочолуктору (макала)        Наука и иновационные образовательные технологии в ВУЗе. -2006. №5. -169-172

7          Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        Сын атоочтордун эстетикалык функциялары (макала)           Кыргыз тили жана адабияты. -2012. №21. -25-28-б.

8          Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        Сапаттык сын атооч жана анын семантикалык адабияты (макала) Вестник Иссык-Кульского университет. -2012. -№31. -201-204-б

9          Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты            М.Гапаровдун чыгармаларындагы тусту билдируучу сын атоочтордун архитектоникалык функциясы (макала) И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. Филологиялык илимдер чыгарылышы. -2012. №8. -71-76-б.

10        Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        Сын атооч жана аны эстетикалык маанилеринин турлору (макала) И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. Лингвистика институту. Филологиялык илимдер чыгарылышы. -2012. №8. -76-81-б.

11        Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        “Кок асаба романындагы “кок” сын атоочунун эстетикалык-символикалык мааниде колдонулушу (макала)  Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Жарчысы. Атайын чыгарылышы. -2012. -199-203-б.

12        Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        Сын атоочтордун эстетикалык каситтеринин ишке ашырылышындагы метономия жана метафора (макала)            Социальные и гуманитарные науки. -2012. -№1-2. -140-143-б.

13        Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        Тилдин эстетикасындагы баалоо категориясы  (макала)  И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. Филологиялык илимдер чыгарылышы. -2012. -№9. -87-91-б.

14        Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты            Лексемалардын эстетикалык мумкунчулуктору.   (макала)       И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. Филологиялык илимдер чыгарылышы. -2013. -№10. -125-129-б.

15        Мурзалиева Аймактым Шоруковна          Филология илимдеринин кандидаты        М. Гапаровдун чыгармаларынын эстетикалык кудурети (сын атоочтун мисалында) (монография)     М. Гапаровдун чыгармаларынын эстетикалык кудурети (сын атоочтун мисалында) Бишкек, 2014. -168 б.

16        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу Содержания и структура дидактической культуры преподавателя ВУЗа       ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ

№9, Бишкек 2009

17        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу Выдающиеся просветители и педагоги прошлого о дидактической культуре        Эл агартуу 1-2, 2011

18        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу Университет мугалиминин иш практикасында инсан таламдуу окутуу методдорунун колдонулуш маселелери          Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ЖАРЧЫСЫ.

Бишкек 2011

19        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу Развитие дидактической культуры преподавателя           И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин ЖАРЧЫСЫ 2, 2012

20        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу Развитие дидактической культуры преподавателя ВУЗа в процессе повышения квалификации     ИНТЕРНАУКА

№4 (49) Часть 1

Москва 2016

21        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу 1-эл аралык билим берүү боюнча конференция Ааламдашуу алкагында бакалаврдан кийинки жогорку билимдин абалы жана келечеги  Университет мугалиминин Бишкек 2016

22        Алимов Илияз Абытжанович         Ага окутуучу Баткен областындагы тарыхый, ыйык жана экзотикалык жерлер: тарыхы, бүгүнкү абалы, келечеги Бишкек 2016

23        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу “Knowledge is power”           Кутбилим сабак. Бишкек-2012

24        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу “Cambridge”   Мугалимдер дуйносу. Бишкек-2013

25        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу “Мектеп окуучуларын көп маданияттуулукка тарбиялоо жөнүндөгү айрым ойлор”.        Известия ВУЗов, №5. Бишкек, 2013.

26                                “Көп маданияттуу билим берүү  педагогикалык маданияттын бир  бөлүгү  катары”

Наука и нов. техн. №5. Бишкек, 2013.

27        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу “Мугалимдин   коммуникативдик  маданияты”.              Наука и нов. техн. №5. Бишкек, 2013.

28        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу “Мугалимдин  педагогикалык маданияты  жана  мезгил  талабы”.       КББА кабарчысы  №4,  2014.

29        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Англис тилин  окутууда  көп маданияттуу билим  берүүнү жүзөгө ашыруунун  кээ бир  өзгөчөлүктөрү.    Известия ВУЗов. №7, 2014.

30        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Көп  маданияттуу  билим  берүүнүн жана көп маданияттуулукка тарбиялоонун зарылчылыктары.       Известия ВУЗов. №2, 2016.

31        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Окуучулардын улуттук аң-сезимин калыптандыруунун айрым  маселелери    Известия ВУЗов. №2, 2016.

32        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Өспүрүм  курактагы окуучулардын көп  маданияттуулук боюнча түшүнүктөрүнүн  баштапкы  абалын  изилдөө         ННТ, №5 Бишкек, 2016

33        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Окуучулардын  улуттук  аң-сезимин  калыптандырууда  чет  тилинин таасири ННТ, №5 Бишкек, 2016.

34        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Взаимо-функциональное влияние культуры, языка  в процессе обучения учеников в подросткового  возраста  иностранному языку.        Территория  науки №3. Воронеж, 2016-г.

35        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Влияния народной педагогики  в воспитании поликультурности  учеников подросткового возраста   Территория  науки №3. Воронеж, 2016-г.

36        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Формирование поликультурной компетенции учеников различного характера и темперамента в обучении иностранного языка.

Вестник Евроазийского национального  университета  им. Л.Н. Гумилова.  №5, 2015

37        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу “Окуучуларга көп маданияттуу  билим берүүнүн зарылчылыктары”   Эл агартуу,  №7-8.  Б: 2014.

38        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Башталгыч класстардын окуучуларын көп маданияттуулукка тарбиялоодо колдонулуучу көнүгүүлөр      Известия ВУЗов. №7, 2016.

39        Эргешали кызы Айчүрөк    Ага окутуучу Баш.кл.бол.муг.кесип.компет.усулд чеберчилик сапаттарынын модели         Известия ВУЗов. №7, 2016