БатМУ САИнин СжАОБнүн башчысы Дооранов Н.А.

Филология, педагогика, экономика жана башка тармактар үчүн атаандаштыкка даяр болгон, стратегиялык жана чыгырмачылык менен ой жүгүртүп башкарууда эффективдүү чечимдерди кабыл алып, өзүнүн интеллектуалдык жана илимий изилдөөчүлүк потенциалын дайыма жогорулатууга умтулган кадрларды даярдоо.

             Бөлүмдүн максаты – жогорку сапаттагы билим берүү, эмгек базарында атаандаштыкка даяр жана мамлекеттик стандартка ыйлайык, эффективдүү ишмердүүлүккө жөндөмдүү,  жогорку дэңгээлдеги адистерди даярдоо.

             Бөлүмдүн милдети –педагогикалык, экономикалык жана инженердик багытта жогорку квалификациядагы бүтүрүүчүлөрдү чыгаруу үчүн билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.

            Жамааттын милдети – бөлүмдүн окуу, илимий, коомдук, маданий  жана эл аралык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү. Профессордук-окутуучулар курамы  үчүн өнүгүүгө шарт түзүү, студенттердин илимий жана чыгармачыылык потенциалын өнүктүрүү.

           Бөлүмдүн стратегиялык өнүгүүсүнүн принциби – коомдун суроо талабына жооп берген сапаттуу билим берүү үчүн татыктуу программаларды ишке ашыруу.

Абитуриент үчүн маалымат

Сырттан жана арлыкта окутуу бөлүмү төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт:

510200 «Колдонмо математика жана информатика»

580100 «Экономика»

550300 «Филологиялык билим берүү»

550100 «Табигый- илимий билим берүү»

550400 «Социалдык-экономикалык билим берүү»

550700 «Педагогика»

Окуу мѳѳнѳтү:   5 жыл.

Окууга кабыл алуу ЖРТ нин негизинде кабыл алынат.

2019-2020 окуу жылында Аралыктан окутуу бөлүмүндө болуп өткөн иш чаралар.

_________________________________________________________________________________________________________________

Р.М. Абдуллаев жана окутуучу Д.У. Ботобекова тарабынан студенттер үчүн ворк шоп уюштурулду. 18.02.2019 

БатМУ САИнин сырткы бөлүмүндө болуп өткөн ачык сабактар. 2019-2020 окуу жылы

 

Мадумарова (Ачык сабак) 2019-2020 

Ботобекова (Ачык сабак) 2019-2020