1. 2020-2021-окуу жылы үчүн Окуу-маалымат бөлүмүнүн иш-планын түзүү жана бекитүү
 2. БатМУнун окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү факультеттердин жана кафедралардын жаңы окуу жылына карата иш-пландарынын түзүлүшүн көзөмөлдөө жана бекиттирүү;
 3. Кафедралардын жаңы окуу жылына карата окуу жүктөмдөрүнүн эсептелишинин жана профессордук-окутуучулар курамынын арасында бөлүштүрүлүшүнүн тууралыгын текшерүү, вакансиядагы сабактарды тактоо жана окуу процессинин педагогикалык кадрлар менен камсыздалышын көзөмөлдөө;
 4. Жаңы окуу жылына карата профессордук-окутуучулар курамына, МАКтын төрагаларына, мүчөлөрүнө сааттык төлөмгө эсептелген сааттардын көлөмүн аныктоо;
 5. Окуу жылы үчүн университеттин окуу процессинин графигин түзүү;
 6. Ар бир окуу группаларындагы студенттердин контингентин, БатМУга 1-курска кабыл алынган студенттерди, лекциялык агымдардын санын тактоо;
 7. БатМУнун Окуу усулдук кеңешинин мүчөлөрү үчүн ” Убакыт ченеми, жекече иш пландарды, КР нын Билим берүү жана илим министирлигинин 498/1 26-июнь 2020-жылдагы буйругунун аткаруу” аттуу семинар өтүү;
 8. Жаңы окуу жылы үчүн университеттин жана окуу-түзүмдүк бөлүмдөрдүн түзүмүн түзүү жана бекиттирүү;
 9. Факультеттердин жана кафедралардын окуу–лабораториялык базасынын жаңы окуу жылына даярдыгын, онлайн сабактарды уюштуруунун абалын текшерүү
 10. Бардык түрдөгү практикаларды өтөө үчүн базалардын тизмесин тактоо жана алар менен келишимдерди түзүү;
 11. Студенттерди которуу, тикелөө, ордуна коюу, четтетүү боюнча иш алып баруу
 12. Которулуп, тикеленген студенттерге айырма сабактарды окутуу жана сынактарды уюштурулушун көзөмөлгө алуу
 13. Тайпалык журналдардын жана студенттерге студенттик китепчелердин, студенттик билеттердин, окурмандык билеттердин берилишин көзөмөлгө алуу
 14. Факультеттердеги күндүзгү жана сырттан окуган студенттер үчүн сабактардын жадыбалдарынын туура түзүлүшүн, сабактардын сапаттуу уюш-турулушун жана өткөрүлүшүн көзөмөлгө алуу
 15. № 3-НК, № 2-НК статистикалык отчетторун даярдоо
 16. 2019-2020-окуу жылы боюнча МАнын жыйынтыгы боюнча отчет даярдоо
 17. Адистиктердин жана дисциплиналардын окуу–усулдук колдонмолор жана анын иштелмелери менен камсыз болушун көзөмөлдөө
 18. БатМУнун Окумуштуулар кеңешинде жана ректордун алдындагы кеңешмеде талкуулоо үчүн окуу процессине байланышкан маалыматтарды даярдоо
 19. БатМУнун Окуу-усулдук кеңешмесинин иш-планына ылайык каралуучу маселелер боюнча материал даярдоо, түрдүү жоболорду, иштеп чыгууга катышуу, билим берүү багыттарынын жана адистиктердин окуу пландарын иштеп чыгуу
 20. Лекциялык, практикалык, лабораториялык сабактарды өтүү боюнча окуу–усулдук иштерди, семинарларды уюштуруу жана өткөрүү
 21. Окутуунун интерактивдүү, инновациялык усулдарын колдонуу менен эмгектенген окутуучулардын тажрыйбаларын жайылтуу
 22. Факультеттердин модулдук жумалыкка жана зачеттук–сынактык сессияга даярдыгын текшерүү жана алардын өтүлүшүн көзөмөлдөө
 23. Студенттердин зачеттук–сынактык сессия мезгилинде академиялык карыздарынын себебин аныктоо жана аны жоюунун жүрүшүн текшерүү
 24. Күндүзгү жана сырттан окуган студенттердин сабакка катышуусун көзөмөлдөө
 25. Окутуучулардын сабактарды үзгүлтүккө учуратпоосун, иштөө графигине ылайык эмгек дисциплиналарын көзөмөлдөө
 26. Зачеттук–сынактык сессиянын жыйынтыгы боюнча деканаттар тарабынан бюджеттик негизде окуган студенттер боюнча билдирүүлөрдүн өз убагында берилишин көзөмөлдөө
 27. Бардык окуу–түзүмдүк бөлүмдөрдөгү даярдалуучу билим берүү багыттары жана адистиктер боюнча бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын (МАК) курамын түзүү
 28. Студенттердин билим сапатын текшерүү максатында мониторинг жүргүзүү
 29. Кесиптик багыттык жана кесиптик базалык практикалардын жыйынтыгы боюнча конференциялардын өтүлүшүн көзөмөлдөө
 30. Группалык журналдардын туура толтурулушун көзөмөлдөө
 31. Кафедралардагы иш кагаздарынын абалын текшерүү
 32. КРнын ББИМнин билим берүү программаларын лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча, билим берүү процессин текшерүү боюнча комиссияларына, башка жергиликтүү органдардын билим берүү маселелери боюнча түзүлгөн комиссияларына маалымкаттарды даярдоо
 33. КРнын ББИМ, башка жергиликтүү органдар тарабынан келген каттар боюнча маалыматтарды даярдоо
 34. ОМБ жана СБББ тарабынан факультеттер (колледждер) менен биргеликте студенттердин окууда, коомдук иштердеги жетишкендиктери жөнүндө маалыматтарды социалдык тармактарга жайылтуу
 35. Мамлекеттик аттестациянын жүрүшүн көзөмөлдөө
 36. Факультеттерде (колледждерде) “Кыргыз тили жана адабияты ” , ” Кыргызстандын тарыхы жана Кыргызстандын географиясы” дисциплиналар аралык мамлекеттик аттестациялык сынакты өткөрүү, көзөмөлдөө жана жыйынтыктоо
 37. БатМУнун окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана университеттин 2020–2021-окуу жылынын I жарым жылдыгы жана окуу жылынын жыйынтыгы боюнча отчетун даярдоо жана Окумуштуулар кеңешинде талкуулоо