Педагогикалык факультети (Кызыл-Кыя Педагогика иснтитуту)