Факультеттин окумуштуулар кенеши

Педагогика факультетиндеги окуу процессине байланыштуу окуу, окуу-усулдук, илимий-усулдук жана тарбиялык багытындагы иш-чараларды талкуулап иш жүзүнө ашырылуусун камсыздоо максатында Педагогика факультети тейлеген кафедралардын мүчөлөрүнүн ичинен КР ЖОЖдорго коюлуучу Жобого ылайык 2 жылдык мөөнөткө факультеттин Окумуштуулар кенешинин мүчөлөрү бекитилип турат. БатМУ КПИнин педагогика факультетинин окумуштуулар кеңешинин мүчөрү 2019-20-окуу жылынан баштап кайра төмөндөгү курам Педагогика факультетинин Окумуштуулар кенешинин мүчөлөрү болуп  бекитилген, алар:

1.Кошуев А.Ж.            –факультеттин окумуштуулар кеңешинин төрагасы, педагогика            факультетинин  деканы, ф-м.и.к., проф.
2.Ташполотов Т.Т.      –окумуштуулар кеңешинин төрагасынын орун басары,  факультеттин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, окутуучусу.
3.Сраждинов А.С.окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, табигый-математикалык  билим   берүү кафедрасынын доценти, ф-м.и.к., доцент
4.Абдибайитова А.А. –окуу – усулдук кеңешинин мүчөсү, табигый-математикалык

билим  берүү кафедрасынын башчысы, ага окутуучу.

5.Мадумарова М.К.    –окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, педагогикалык билим берүү  кафедрасынын доцентти, п.и.к.
6.Калеева А.К.             –окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, табигый-математикалык

билим  берүү кафедрасынын доценти, ф-м.и.к.

7.Кашматова Ж. А.    –окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, педагогикалык билим берүү  кафедрасынын  башчысы, доцент, п.и.к.
8.Урайымова Г.М.      –окумуштуулар кеңешинин мүчөсү, педагогикалык билим берүү   кафедрасынын ага окутуучусу.
9.Абдумажиткызы Алтынайпедагогикалык билим берүү багытынын, башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы профилинин ПББ-2-17 тайпасынын  студенти
10.Адыева А.Б. –окумуштуулар кеңешинин катчысы, педагогикалык билим берүү   кафедрасынын окутуучу

Педагогика факультетинин окумуштуулар кенешинде факультет тейлеген билим берүү багыттары боюнча окуу процессине байланыштуу окуу, окуу-усулдук, илимий-усулдук жана тарбиялык багытындагы иш-чараларды талкуулап иш жүзүнө ашыруу маселелери каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынып, алар өз убагында жүзөгө ашырылып турат.