1. КРнын БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМЫ № 92 (30.04.2003-ж.) (КЫРГ.)
 2. № 106 ТОКТОМ (04.08.2004-ж.) КРнын ЭМГЕК КОДЕКСИ
 3. БатМУну түзүү ж-дө ЖАРЛЫК, ТОКТОМ
 4. № 30 ТОКТОМ (27.01.2011-ж.) Бюджеттик каржылоодогу мекемелерде, уюмдарда жана ишканаларда окуу сабактарын өткөрүүгө тартылган кызматкерлердин эмгек акысын төлөөнүн шарттарын жана эмгек акыны саатына төлөөнүн ставкаларын бекитүү жөнүндө
 5. № 69 ТОКТОМ (31.01.2012-ж.) КРнын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 “Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
 6. № 256 ТОКТОМ (21.05.2011-ж.) (КЫРГ,) Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө
 7. № 256 ТОКТОМ (21.05.2011 г.) (РУССК.) Об утверждении положений, регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики
 8. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) КРнын жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салган нормативдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө
 9. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (1-тиркеме) Кошумча кесиптик билим берүү программасын жүзөгө ашырган жогорку жана орто кесиптик билим берүүжайларынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндөЖОБО
 10. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (2-тиркеме) КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин окуу басылмаларына гриф берүү жөнүндөЖОБО
 11. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (3-тиркеме) Билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтерди даярдоонун, акысын төлөөнүн, сактоонун, берүүнүнжана эсепке алуунун тартиби жөнүндөЖОБО
 12. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (4-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндөЖОБО
 13. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (5-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайларынын студенттерин которуунун, окуудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
 14. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (6-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайынын кафедрасы жөнүндөЖОБО
 15. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (7-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайынын факультети жөнүндө ЖОБО
 16. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (8-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндө ЖОБО
 17. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (9-тиркеме) КРнын жогорку кесиптик билим берүүнүн окутуу-методикалык бирикмеси жөнүндө ЖОБО
 18. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (10-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайларынын студенттерин учурдагы контролдоо жана орто аралыктык аттестацияны жүргүзүү жөнүндө ЖОБО
 19. № 346 ТОКТОМ (29.05.2012-ж.) (11-тиркеме) КРнын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндө ЖОБО
 20. № 354 ТОКТОМ (26.06.2014-ж.) Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө
 21. № 470 ТОКТОМ (04.07.2012-ж.) КРнын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө
 22. № 470 ТОКТОМ (04.07.2012-ж.) (1-тиркеме) КРнын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуунунТАРТИБИ
 23. № 470 ТОКТОМ (04.07.2012-ж.) (2-тиркеме) Кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттерин которуу, кайра кабыл алуу, окуудан чыгаруу жана аларга академиялык өргүү берүү тартиби ж-дө
 24. № 470 ТОКТОМ (04.07.2012-ж.) (3-тиркеме) Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБО
 25. № 470 ТОКТОМ (04.07.2012-ж.) (4-тиркеме) КРнын кесиптик орто билим берүүнүн окуу-усулдук кеңеши тууралууЖОБО
 26. № 470 ТОКТОМ (04.07.2012-ж.) (5-тиркеме) Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмунун студенттеринин өндүрүштүк (кесиптик) практикасы жөнүндө ЖОБО
 27. № 496 ТОКТОМ (23.08.2011-ж.)КРсында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмүн белгилөө жөнүндө (КЫРГ.)
 28. № 496 ТОКТОМ (23.08.2011 г.) Об установлении двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской Республике(РУССК.)
 29. № 572 ТОКТОМ (24.10.2019-ж.) КРнын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-июнундагы № 354 “Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
 30. № 157 ТОКТОМ (28.03.2018-ж.) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кесиптик жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 31. № 718 ТОКТОМ (30.12.2019-ж.) Постановление Правительства Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере высшего и среднего профессионального образования”