Кафедра башчысы, ага окутуучу Абдибайитова Апиза Абдирасуловна
Дареги: 720300, Кыргыз Республикасы, Кызыл-Кыя шаары, Дыйкан көчөсү-1
Телефон:  0777305061
  E-mail: aabdibaitova@list.ru
Кафедранын сайтыKgpi.kg

Кафедра 1998-жылдын 20-октябрында негизделген (Буйрук № 2 / 1.20.10.98) Атайын табият таануу дисциплиналары кафедрасы катары, 2016-жылдын 27-сентябрында (Буйрук № 1 / 1.01.10.2016) Табигый-математикалык билим берүү кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

 Билим берүү иш аракеттери

Учурда кафедрада төмөнкүдөй дисциплиналар окутулат:

 • Информатика, физика жана математика (1- курстун студенттери үчүн).
 • Экология (1- курстун студенттери үчүн)
 • Кишинин курак анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы (2-курстун студенттери үчүн)
 • Азыркы илимдин актуалдуу проблемалары (2-курстун студенттери үчүн)
 • Маалыматтык технологиялар (3-курстун студенттери үчүн)
 • Адам өмүрүнүн коопсуздугу (3-курстун студенттери үчүн)
 • ОПКИТ (4-курстун студенттери үчүн)
 • Жалпы биологии
 • Жалпы химия
 • Жалпы физика
 • Жалпы математика
 • Жалпы информатика
 • Эксперименталдык физика
 • Элементардык математика
 • Цитология
 • Генетика
 • Гистология
 • Физиология
 • Анатомия
 • Биохимия
 • Биостатистика
 • Профиль боюнча окутуунун усулдары
 • Кванттык физика
 • Кванттык механика
 • Матанализ
 • Алгебра
 • Геометрия
 • Матлогика
 • Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика
 • Дифференциалдык теңдеме
 • Дискреттик математика
 • Алгоритмдер теориясы жана сандык усулдар
 • Информатиканын теориялык негиздери
 • Программалоо
 • Программалык камсыздоо
 • Информациялык система жана маалыматтар базасы
 • Эсептөө системасынын архитектурасы
 • Компьютерде тиешелүү маселелерди чечүү үчүн программалоо практикасы
 • Компьютердик математиканын системалары
 • Жасалма интеллекттин негиздери
 • Компьютердик моделдештирүү
 • Компьютердик графика жана дизайн
 • Молекулалык физика
 • Электромагнетизм
 • Оптика
 • Атомдук ядра жана элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасы
 • Физикалык чоңдуктарды өлчөө усулунун негиздери
 • Астрофизика
 • Материянын электрондук теориясы
 • Дүйнөнүн физикалык сүрөттөлүшү жана физиканын тарыхы
 • Электротехника жана радиотехника
 • Теориялык физика ж.б.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы:

 Азыркы учурда окуу-тарбия иштерин жүргүзүүдө: 22 окутуучу, анын ичинен: 3 профессор, 1 физика-математика илимдеринин доктору, 7 илимдердин кандидаттары; 5 доцент, 4 улук окутуучу, 10 окутуучу.

Кафедранын штаттык кызматкерлери:

 1. Абдибайитова А.А. – кафедра башчысы, улук окутуучу.
  1. Тайиров М.М., профессор, ф-м.и.д., физика
  1. Кошуев А.Ж., профессор, ф-м.и.к., физика
  1. Темирбаев М.М. , доцент, п.и.к., физика
  1. Сражидинов А.С., доцент, ф-м.и.к., математика
  1. Дыйканов Г.А., доцент, ф-м.и.к., математика
  1. Омурзакова Г.Т., профессор, б.и.к., биология
  1. Максутов З.Н., доцент, п.и.к., физика
  1. Калеева А.К., доцент, ф-м.и.к.,  математика
  1. Орунбаев Т.А., улук окутуучу, жалпы информатика
  1. Даовлатова Ф.М., улук окутуучу, география
  1. Жамшутова Б.Ж., улук окутуучу, жалпы информатика
  1. Бекмурзаева Б.А., окутуучу, жалпы информатика
  1. Ташов А.П., окутуучу, химия
  1. Жакыпова Г.Т., окутуучу, биология
  1. Ташполотов Т.Т., окутуучу, жалпы информатика
  1. Калыков Б.О., окутуучу, экология, (орундаштык)
  1. Бердыбаев А.К., окутуучу, жалпы информатика
  1. Арыстанова А.Т., окутуучу, жалпы информатика
  1. Жунусова Ш.К., окутуучу, биология
  1. Чикирова Б.Ж., окутуучу, физика
  1. Паяз уулу Самидин, окутуучу, жалпы информатика

Кафедранын«Илим жумалыгы» нын жыйынтыгы

Илимий конференциянын жүрүшүндө кафедранын профессордук-окутуучулук курамы

Факультеттин табигый-математикалык билим берүү кафедрасынын ага окутуучусу Б.Ж. Жамшутова МК-19, ИК-18 тайпалары «Окутуудагы инновациялык технологиялар» деген темада «Окутуу технологиясын персоналдаштыруу» деген темада лекция окушту. Факультеттин окуу-усулдук кеңешинин төрагасы Т.Т.Ташполотов, улук окутуучусу Ф.М.Даовлатова жана кафедранын ПО курамы сабакта чынчыл ой жүгүртүү, интерактивдүү окутуу, баалоо ыкмалары ж.б.у.с. инновациялык ыкмаларды колдонуу менен жогорку деңгээлде сабак өттү.

Физика-математика багыты боюнча ФМИ(ИК)-18 тайпасынын информатика тайпасынын студенти Мырзабек кызы Чачыкей институтка тапшыргандан берки бир катар сыйлыктары, ийгиликтери жана жетишкендиктери, окуудагы жетишкендиктери менен бөлүшүүнү чечти. . Көптөгөн конференцияларга, семинарларга катышып, ырларды, баяндарды жана макалаларды жазат. Быйыл кафедранын профессордук-окутуучулук курамдын ийгилиги катары Мырзабек кызы Чачыкей президенттик стипендияга ээ болду.

Мамаражап уулу Марсель «Практикант-22» сынагында “Практиканттын бир күнү” видеоролиги менен биринчи орунду жеңип алды. Институт тарабынан уюштурулган «Сулуулар сынагы-21» сынагында Эргешова Эльмира 1-орунду алса, «Сулуулар сынагы-22» Максатбек кызы Мээримгүл 1-орунга ээ болушту.

12-март күнү кафедраданын 2-4-курстарынын студенттери үчүн “Заманбап мугалимдин жүрүм туруму” деген темада ачык куратордук саат болуп өттү.

Аны кафедранын ага окутуучусу Б.А.Бекмурзаева уюштуруп, өткөрдү. Куратордук ачык  саатардын жүрүшүндө студенттер келечекте мугалим болуу үчүн мугалимдин заманбап этикасына карата өз ой-пикирлерин айтып, аңгемелешүү учурдагы окуяларды талкуулоо аркылуу айтылып, ачык-айкын болду. Келечекте университеттин мыкты мугалимдеринин бири болорун айтышты. Бүтүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү азыр мектептерде иштеп жаткандыгы институт үчүн чоң сыймык.

Окуу-усулдук иштер

Окуу адабияттарынын жетишсиздигин эске алып, кафедра мугалимдери бардык окуу-усулдук окуулуктарды жазышууда. Ушул сыяктуу эле кафедрага бекитилген бардык дисциплиналар боюнча лекциялардын мультимедиялык презентациялары түзүлгөн. Белгилей кетчү нерсе, биология, информатика жана физика курстарынын көбү кафедра кызматкерлеринин усулдук иштеп чыгуулары менен камсыздалууда. Математика боюнча окуу китептери жана физика боюнча лабораториялык иштер гриф менен басылып чыккан. Биохимия боюнча окуу китеби иштелип жатат. Окуу жай шефтикке алган мектептер 10-11-класстарынын окуучулары үчүн «Биология» жана «Химия» дисциплиналары боюнча, ЖРТга даярдоо программасы түзүлүүдө. Программа биологиялык илимдердин өнүгүшүнүн учурдагы абалын чагылдырат жана жогорку окуу жайларына кирүү программасына туура келет. Ошол эле учурда программа студенттерди информатика, физика, математика, химия жана биологияга, анын ичинде адамдын ден соолугуна, жаратылышты коргоого, экологиялык кризистен чыгууга жана экологиялык маданиятка тарбиялоого тиешелүү практикалык маселелерди компетенттүү кабыл алууга үйрөтүү милдетин коёт.

 Кафедранын илимий-изилдөө иштери                                                                                                       

 Кафедранын илимий-изилдөө иштеринин негизги багыттары:

Ф.И.О.     
            1Тайиров Миталип МуратовичФ-м.и.д.профессор01.04.07. – Каттуу телолордун физикасыРаспад собственных и околопримесных электронных возбуждений в щелочно- колоидных кристаллах с элементами малого радиуса26.05.2000-ж.
2Кошуев Абдижамил ЖумаевичФ-м.и.к.Доцент (КР ЖАКтарабынан 25.12.17(№9- 2/1) бекитилген)01.04.07- Конденцирлен ген абалдын физикасы,  «CsBr жана KBrдагы электрондук козголуунун авто жайгашуусунун жана жекече жана аралашманын жанындагы динамикасы»02.12.2011-ж.
3Курбаналиев Абдикерим ЫрысбаевичФ-м.и.д.профессор01.02.05 – суюктуктардын, газдардын жана плазманын механикасы Текшерүү көлөм усулунун негизинде ички жана тышкы бир жана эки фазалуу турбуленттүү агымдарды математикалык моделдештирүү.2014-жыл
4Сражидинов АдилФ-м.и.к.Улук илимий кызматкер01.01.02: Дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдуу башкарууВольтеранын биринчи типтеги интегралдык теңдемелердеги сүрүлүүлөрдүн бар болушу жана биримдиги жөнүндө04.01.1982-ж.
5Омурзакова Гулнара Таштановнаб.и.к.Доцент03.00.08 Зоология.Түндүк – Алай тоо кыркаларында токой бадалдары, ксилофаг курт-кумурскалар, зыянкечтердин негизги түрлөрүнүн биоэкологиясы25.11.2005- ж.  
6Максутов Замирбек Нурмаматовичп.и.к.Доцент13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхыМугалимдерди даярдоо процессинде диагностикалык система менен камсыз кылуу10.09.2011-ж.
7Калеева Анара КөлбаевнаФ-м.и.к.Доцент01.02.05 – суюктуктардын, газдардын жана плазманын механикасыМейкиндиктеги рециркуляциялык агымдарды контролдук көлөмдөр ыкмасынын жардамында математикалык моделдештирүү15.03.2019-ж.
8Дыйканов Гапар АскаровичФ-м.и.к.Доцент01.01.02: Дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдуу башкаруу«Төртүнчү тартиптеги айрым туундулуу функционалдык Дифференциалдык теңдемелер үчүн аралаш маселелер»01.06.2019-ж.
9Ташматова Нурила Кубатовнаб.и.к.Доцент03.02.08-экология«Ак-Турпак күрүчүнүн биоэкологиялык өзгөчөлүгү»18.12.2020-ж.
10Темирбаев Медербек Маматибраимовичп.и.к.Доцент13.00.02 – Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы«Негизги мектептерде кванттык физиканы окутуунун усулу жана мазмуну»26.01.2021-ж.
11Абдибайитова Апиза Абдирасуловнаб.и.к.Улук окутуучу03.02.08-экология«Чаувай кен массивинин калдыктарынын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири»17.12.2021-ж.

Аспиранттар жана искеп табуучулар:

1.Жамшутова Бурмакан ЖолдошовнаУлук окутуучу13.00.02 – Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы«Математиканы окутууда анын тарыхынан пайдалануунун айрым жолдору”
2.Даовлатова Феруза МуктаровнаУлук окутуучу25.00.24 – экономикалык, социалдык жана саясий география«Кыргызстандын түштүк аймагындагы жер-суу аталыштарынын таралышы жана келип чыгышы».
3.Орунбаев Таалайбек АлишеровичУлук окутуучу13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы“Аймактык ЖОЖдордо окуу процессин уюштуруунун өзгөчөлүктөрү”

Конференцияларга, симпозиумдарга жана семинарларга катышуу 

 • Тайиров М.М. Ар кандай деңгээлдеги илимий конференциялардын үзгүлтүксүз катышуучусу: факультеттиктен эл аралык конференцияларга чейин. Физиктердин эл аралык коомунун мүчөсү.
 • Сражидинов А.С. ОшМУнун, КУУнун физика-математика факультетинин илимий конференцияларынын туруктуу катышуучусу.
 • Кошуев А.Ж. Республикадагы педагогикалык абал боюнча ар кандай деңгээлдеги конференцияларга бир нече жолу катышкан. Кыргыз Республикасынын педагогикалык факультетинин илимий конференцияларынын катышуучусу.
 • Калеева А.К. КРСУнун педагогикалык факультетинин илимий конференцияларынын туруктуу катышуучусу.
 • Темирбаев М.М. КУУнун педагогикалык факультетинин илимий семинарларынын туруктуу катышуучусу.
 • Абдибайитова А.А. ОшТУ, КУУ, ОшМУнун биология факультетинин илимий конференцияларынын туруктуу катышуучусу.
 • Дыйканов Г.А. ОшМУнун физика-математика факультетинин илимий конференцияларынын туруктуу катышуучусу.
 • Омурзакова Г.Т. ОшТУнун факультетинин илимий конференцияларынын туруктуу катышуучусу.
 • Жамшутова Б.Ж. КУУнун, ОшМУнун, ОшТУнун, ЖАГУнун, ОшМПУнин, БатМУнун  факультетинин илимий семинарларынын туруктуу катышуучусу.
 • Бекмурзаева Б.А. Республикадагы педагогикалык абал боюнча ар кандай деңгээлдеги конференцияларга бир нече жолу катышкан. Кыргыз Республикасынын педагогикалык факультетинин илимий конференцияларынын катышуучусу.
 • • Даовлатова Ф.М. ФерМУнун, КУУнун, ОшМУнун география факультетинин илимий конференцияларынын туруктуу катышуучусу.

Кафедранын байланыштары                        

Физикалык жана биологиялык материалдарды иштетүү жана анализдөө жагынан кафедра

төмөнкү лабораториялар менен активдүү кызматташат:

Кадамжай жана Кызыл-Кыя санэпидемстанциясы менен байланышат.