Баткен мамлекеттик университетинде студенттер бир катар илимий изилдөө иштерин аткарып жыйынтыгында Кырыгзстандын бир канча ЖОЖдорунда уюшулган студенттик илимий конференцияларга, ички конференцияларга катышуу менен илимий иштерин апробациялап турат, сүрөттүк материалдары, маалыматтар университеттин ФБ жана инстаграм баракчаларына жарыяланып турат. Төмөнкү таблицада студенттердин катышыпи келген конференциялары чагылдырылган.

Студенттердим илимий изилдөө иштери

Курсу, СтудентИлимий темасы, илимий жетекчисиКонференциянын аталышы
 Башкы мекеме
1Акылбек кызы Татынгүл -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.СаматоваОш мамлекеттик юридикалык институту 2021-жылдын 16, 17-декабры “Криминалистика жана соттук экспертизанын теориясы, практикасы жана өзгөчөлүктөрү” темасына арналган эл аралык илимий конференцияга,  
2Пиримберди кызы Айзирек -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова
3Эркин кызы Шайыргүл -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова
4Курбанбек кызы Акмарал -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова
5Талантбек кызы Айсалкын – Б-1-20.Жетекчиси б.и.к., доцент Г.А.Момунова
6Кеңешбек кызы Эльмира“Баткендин айгүл гүлүн сактап калалы!” Жетекчичси б.и.к.,доцент А.А.СаматоваОш Мамлекеттик юридикалык институту, “Кыргыз элинин руханий, адеп – ахлактык жана дене тарбиясынын баалуулуктары” аттуу 2021-жылдын 28-майында өткөрүлгөн илимий-практикалык конференциясында
7Акылбек кызы Татынгүл -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова2021-жылдын 15-ноябрында Ош-Өзбек университети “Ош шаарынын жана областтардын курч экологиялык көйгөйлөрү. Жаштардын айлана чөйрөнү коргоо иштерине катышуусу боюнча маалымат алмашуусу. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча практикалык иш чараларга үндөө” – аттуу студенттердин илимий практикалык конференциясында
8Пиримберди кызы Айзирек -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова
9Эркин кызы Шайыргүл -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова
10Курбанбек кызы Акмарал -Б-1-21;Жетекчиси б.и.к.доцент А.А.Саматова
11Талантбек кызы Айсалкын – Б-1-20.Жетекчиси б.и.к., доцент Г.А.Момунова
12Кеңешбек кызы Эльмира“Баткендин айгүл гүлүн сактап калалы!” Жетекчичси б.и.к.,доцент А.А.Саматова
13Юп-1-20 – тайпасынын студенти Рахматилла кызы ЭлизаЭлиза “ Эгемендүүлүк мезгилиндеги Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарынын өнүгүшүнүн негизги этаптары ” деген темада (жетекчиси – Бабаева Х.С.),2021-жылдын 22-октябрында Ош мамлекеттик юридикалык институтунда «Көз карандысыз Кыргыз мамлекети: укуктук, саясий жана тарыхый саресеп» аттуу студенттер, магистранттар, аспиранттар менен ОПК биргелешкен эл аралык илимий-практикалык конференция;
14П-1-19- тайпасынын студенттери Усон кызы Бурулай, “Исламдагы тарбиялоо салттары”  
15Тиллабаба кызы Азиза“Адеп-ахлактык тарбиянын өнүгүшү жана изилдениши”,
16П-1-20- тайпасынын студенттери Жапарова Айзат  “Кыргызстанда билим беруу ишинин онугушунун тарыхый этаптары”
17П-1-20 -Муктарали кызы Каныкей“Кыргызстанда билим беруу чойросундогу саясаты жана анын негизги принциптери”
18Б-1-21- Пиримберди кызы Айзирек“Экологиянын адамга тийгизген таасири”,
19Талантбек кызы Айсалкын“Жаш муундардын адеп-ахлагынын калыптануусунда үй-бүлөлүк салттардын ролу”
20Шералиев Асан Шералиевич “Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарынын өнүгүшүнүн негизги этаптары (1993-2016-ж.ж.)”Ош мамлекеттик юридикалык институту «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана конституциялык реформалары»
21Худойбердиев Жахонгир Каракулович“Экстремизмдин тарыхый жана укуктук аспектилери”
22Алмазбек уулу Бекболот“Жашы жетпеген өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук” жетекчиси – Бабаева Х.С.Ош мамлекеттик юридикалык институтунда өткөрүлгөн «Кыргыз элинин руханий, адеп-ахлактык жана дене тарбиясынын баалуулуктары» аттуу чөлкөмдүк илимий-практикалык конференция  
 Жалпы:22 
 СГЭИ
23Сабиров М.К.“Машрабов А.А.-мыкты лексиколог-окумуштуу, көсөм жетекчи жана улуу устат”2021-жылдын 22-апрель күнү М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинде “Аймактарды  өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо” жылына карата өткөрүлгөн “Илим. Технологиялар. Инновациялар” аттуу жаш илимпоздордун жана студенттердин IV аймактык илимий-практикалык онлайн-конференция
24Узакбай у Кайратбек – КМжИ профилинин сырткы бөлүмүнүн 3-курс“Полот хан-көтөрүлүштүн ири күрөшкери” (илимий жетекчиси: окутуучуА.М.Абдиева)
25Умарова Мохира – Англис тили профилинин 3-курсунун студенти “Медиа сабаттуулукту жогорулатуу жана маалыматты пайдаланууда коопсуздукка үндөө”  (илимий жетекчиси: ага окутуучу Абдиева А.М.),
26Авазова Мадина – Тарых профилинин 2-курсунун студенти“Ж.Абдрахманов-улут лидери” (илимий жетекчиси: ага окутуучу Абдиева А.М.),
  27Касымова Сусана Бакытбековна Педагогика багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун П-1-19 окуу тайпасынын студенти “Башталгыч класстардын математикасында мисалмаселелерди чыгарууда жаңы технологиялардын колдонулушу” (илимий жетекчиси: Толубаев Ж. О. – ф.-м.и.к., доц.м.а.)
28Каразакова Аида Гулбаевна–Педагогика багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун П-1-19 окуу тайпасынын студенти “Болочок башталгыч класстын мугалимдеринин математикалык даярдыктарын калыптандыруу” (илимий жетекчиси: Толубаев Ж.О.– ф.м.и.к.,доц.м.а.)
29Кулдашева Гулчехра – Англис тили адистигинин 3-курсунун студенти “Кыргыз улуттук оюндарынын келечек муундарды тарбиялоодогу тийгизген өзгөчөлүктөрү” (илимий жетекчиси: Расулова З.А.)
39Комилджон кызы Хавасхон – Педагогика профилинин 2-курсунун студенти “Гапыр Мадаминов учурдун новатор экспериментатор мугалими” (илимий жетекчиси: ага окутуучу Мадмуратова З.Г.),
31Токсонбаева Канимет – Педагогика профилинин 2-курсунун студенти “”Манас” эпосунда ата журт, мекен темасынын чагылдырылышы” (илимий жетекчиси: окутуучу Мадмуратова З.Г.).
32Педагогика багытынын 3-курсунун П-1-19 окуу тайпасынын студенти Токсонбаева Канимет Абдисаламовна “Элдик ырлардагы жаш муундарды тарбиялоо идеялары” (Сүлүктү жана Лейлек чөлкөмдөрү боюнча) 1-даражадагы дипломОш мамлекеттик университетинде 2021-жылдын 30-ноябрында өткөрүлгөн “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу VIII аймактык студенттик илимий онлайн конференция  
33Турсунбаева Маликахон Юнусжоновна Математиканы окутууда предметти жана тилди айкалыштырып окутуунун усулун колдонуунун орду, жетекчиси Толубаев Ж.О, ф-м.и.к., доценти м.а.
34Каразакова Аида ГулбаевнаБолочок башталгыч класстын мугалимдеринин математикалык даярдыктарын калыптандыруу жетекчиси Толубаев Ж.О, ф-м.и.к., доценти м.а.
35Төлөгөн кызы АйпериБашталгыч  класстардын математикасында мисал-маселелерди чыгарууда жаңы технологиялардын колдонулушу, жетекчиси Толубаев Ж.О, ф-м.и.к., доценти м.а.
36Икрамова МухлисаӨсүүчү функция боюнча алынган туундунун жардамында экстремумду изилдөө, жетекчиси Толубаев Ж.О, ф-м.и.к., доценти м.а.
37Амонова ТолгонайИсхак Раззаков-алтын дороду жараткан инсан, жетекчиси Сейитмуратова А.Ж, окутуучу
38Уринбаева БибирисолаМиграциянын үй-бүлөдө бала тарбиясына тийгизген таасири, жетекчиси Канназарова Б.У,  ага окутуучу
39Шарофиддиновна АнзиратУлуу педагогдордун үй-бүлө тарбиясына болгон мамилеси, жетекчиси Канназарова Б.У,  ага окутуучу
40Токсонбаева КаниметЭлдик ырлардагы жаш муундарды тарбиялоо идеялары (Сүлүктү жана Лейлек чөлкөмдөрү боюнча), жетекчиси Мадмуратова З.Г, ага окутуучу
41Комилджон кызы ХавасхонХусеин Карасаев-улуу залкар инсан, алп агартуучу, жетекчиси Мадмуратова З.Г, ага окутуучу
42Абдижалил кызы АйзатЛейлек булбулу Абдираим Шаманын акындык өнөрү жана ырларындагы педагогикалык идеялары, жетекчиси Мадмуратова З.Г, ага окутуучу
43Кадырбаева Нураида КурбанбековнаЖаңы технологияларды  учурдун талабына ылайык сабактарда колдонуунун жолдору, жетекчиси Мадмуратова З.Г, ага окутуучу
44Жаныбекова Аида НурланбековнаБаланын инсан катары калыптанышында үй-бүлөлүк таалим-тарбиянын ролу, жетекчиси Расулова З.А, окутуучу
45Костин Алан ВладимировичКонституционные реформы Садыра Жапарова, жетекчиси Кадралеева Р.Р, окутуучу
46Абдуалимова Мавзуна  Үй-бүлөдө балдарга экономикалык тарбия берүүнүн орду, жетекчиси Канназарова Б.У,  ага окутуучу
47Саитмуратова Машхура ДавлатовнаБаткен областына эл аралык терроризмдин тийгизген таасири жана мамлекеттик чек араны чыңдоонун орду, жетекчиси Дооронов Н.А, ага окутуучу
48Кулдашева Гульчехра АбдугапаровнаКомбинаториканын элементтери жана анын экономикалык маселелерди чыгарууда колдонулуштары, жетекчиси Байгесеков А.М, ф-м.и.к., доцентин м.а.
49Чолпонова Изатай  Манасчылык өнөрү жөнүндө, жетекчиси Шерова А.К, ф.и.к., окутуучу
50Каныбек к ОминахонЖусуп Абдрахмановдун саясий портрети, жетекчиси Абдиева А.М., ага окутуучу
51Закирова ЫхвалайАлтай–кыргыз элдеринин  маданиятынын окшоштуктары, жетекчиси Абдиева А.М., ага окутуучу
52Ахматжанова ЖасминаАлтай кыргыздары, жетекчиси Абдиева А.М., ага окутуучу
53Каразакова АселКыргыз фонетикасындагы сонку изилдөөлөр жөнүндө, жетекчиси Шерова А.К, ф.и.к., окутуучу
54Авязова МадинаЖусуп Абдрахманов – улут лидери, жетекчиси Абдиева А.М., ага окутуучу
55П-1-19 окуу тайпасынын студенти Турсунбаева Маликахон Юнусжоновна «Кеңейтилген Лопиталдын эрежеси», жетекчиси Ж.О.Толубаев2021-жылдын 17-декабрында Жалал-Абад шаарындагы К.Т.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун Математика, информатика жана педагогика кафедрасы тарабынан К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин профессору, педагогика илимдеринин кандидаты Бөрүбаев Таштан Бөрүбаевичтин 75 жылдыгына карата «Педагогика, санариптештирүү жана жаны маалыматтык технологиялар» аталышындагы илимий-практикалык конференция
56П-1-20 окуу тайпасынын студенти Жаныбекова Аида Нурланбековна «Толубаев Жоро-кадыр баркка ээ болгон устат», жетекчиси З.А.Расулова
57ИК-18 тайпасынын студенти Мурзабек кызы Чачыкей 2021-жылдын 13-15-апрелинде  КГПИде уюштурулган «Студент жана илимий-техникалык прогресс» аттуу илимий жумалык
58Ботобекова Азиза 
59Мамаджанов Мухсин 
60Кузибойева Камола 
61Абдилай кызы Жанара 
62Каныбек к.Дарига 
63Темурова Асельон-лайын сабактардын оң жана терс жактары14-18-сентябрда   5-Азия студенттеринин Кыргызстан –Азия форумунда
64Абдимажит кызы Нурайым  лидерлик сапатты калыптандыруу
65Бакытбекова Элзада 
66Абдикеримова Сабира 
67Гафурали уулу Кубанычбек 
 Жалпы:45 
 КГПИ
68Сранова Жумагүл«Түштүк Кыргызстандын эндемикалык өсүмдүктөрүнүн таралышы», илимий жетекчиси ага окутуучу Даовлатова Феруза Муктаровна 
  69Абдинаби кызы Гулбурак «Коронавирус инфекциясынын кош бойлуулукка тийгизген таасири жана коргонуу жолдору», илимий жетекчиси б.и.к., ага окутуучу Ташматова Н.К. 
70Мурзабек к Чачыкей«Онлайн билим алуудагы практикалык сабактарды уюштуруунун кээ бир көйгөйлөрү» илимий жетекчиси Жамшутова Бурмакан Жолдошовна.   
71Жыргалбек кызы Нуриза «Питон тилинин колдонуу тармактары», илимий жетекчиси Жамшутова Бурмакан Жолдошовна 
72Абылкасым кызы Зарема «Гугл презентация –сабак уюштурууга ыңгайлуу каражат» илимий жетекчиси Жамшутова Бурмакан Жолдошовна. 
73Салижан кызы Айзирек «Гимнастикалык тиркемелерди ден соолукту чыңдоого колдонуу», илимий жетекчиси Бекмурзаева Буажар Абдусатаровна. 
747 студент 2021-жылдын 13-15-апрелинде  КГПИде уюштурулган «Студент жана илимий-техникалык прогресс» аттуу илимий жумалык
75Темурова АсельПандемиянын мезгилиндеги он-лайын сабактардын оң жана терс жактары14-18-сентябрда   5-Азия студенттеринин Кыргызстан –Азия форуму
76Абдимажит кызы НурайымЛидерлик сапатты калыптандыруу
77Бакытбекова Элзада 
78Абдикеримова Сабира 
79Гафурали уулу Кубанычбек 
 Жалпы:13  
 КТЭУИ
80Базаров ДадахонПодходы к математическому моделированию, илимий жетекчиси: Абдраева Нурджан Ишимкуловна 
81Жарматов АскатАнализ и проблемы регулирования валютной политики в КР, илимий жетекчиси: Жороева Алтынай Гожорбаевна 
82Абдисаттар к. ЗейнепКыргыз Республикасындагы коммерциялык эмес  уюмдар жана алардын коомдогу ролу, илимий жетекчиси: Камчыев Болот Анарбаевич 
83Мурзакарим к. АйзадаРоль налогов в формировании финансов государства, илимий жетекчиси: Умуралиева Аида Шайлобековна 
84Шухратжон  кызы Зулайхо 7-апрель элдик  тɵңкɵрүш, илимий жетекчиси: Ормонова Айнура 
 Жалпы: 5