Баткен мамлекеттик университетинин  илимий-изилдөө иштери профессордук-окутуучулардын жана студенттердин арасында системалуу түрдө Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнө илимий изилдөө жүргүзүлүп,  илимий-изилдөө ишмердүүлүгү төмөнкүдөй илимий багыттарды өз ичине камтыйт:

  • Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнүн тилдик өзгөчөлүктөрүн иликтөө (фонетика, диалектика, лексика):,
  • Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнүн экологиясын иликтөө:,
  • Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнүн этнологиясын иликтөө;
  • Сүлүктү шаарынын социалдык-экономикалык абалы жана өнүгүү перспективалары:,

– Кыргызстандын түштүк-батышындагы филологиялык-гуманитардык  актуал маселелер

–   Бүгүнкү күндөгү педагогикалык билим берүүнүн актуалдуу маселелери деген жалпы темаларда  үстүндө илими изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

Жалпы окуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн илимий иштеринин көрсөткүчү

Ф.А.А.Темасы, бекиген жылыКайсы окуу жайдын аспиранты, докторанты, жетекчиси
 Башкы мекеме
1Саматова А.А.“Балдардын физиологиялык-психологиялык өсүп өрчүүсүндө биогенетикалык факторлордун таасири”Илимий консултанты М.Ж.Чоров
2Мурзалиева А.Ш.“Эстетикалык категориялар жана алардын лексико-грамматикалык каражаттар  аралык  берилиштери”Илимий консультанты ф.и.д. профессор  С.Мусаев
3Кошматова Ж.Ж.“Кырыгз тилиндеги эмоция-экспресивдүү каражаттар”  Илимий консультанты ф.и.д. профессор УИА нын корр-мүчөсү, Б.Усубалиев;
4Көкчөева С. А.Кыргыз жана орус  тилдериндеги  кыймыл этиштерди синхрондук типологиялык аспектиде изилдөө”  ф.и.к. ф.и.к., профессор  А.А.Машрабов
5Халилова Т.Т.Орто мектептерде кыргыз тилин кыргыз адабияты менен интеграциялап окутуунун түрлөрү, формалары, ыкмалары. 2022-ж.    Илимий консультанта п.и.д., профессор Ж.А.Чыманов;  
6Жороева  Р. Т.Көп тилдүүлүктүн шартында башталгыч класстарда элдик жомокторду окуп-үйрөнүүнүн формалары жана методдору. 2021-ж  Илимий жетекчиси п.и.к., профессор Рысбаев Сулайман Казыбаевич  
7Дүйшөев Э.К.“Идея социального порядка в философий евразийства: Эссенциальность феноменальность (Социально-философский анализ).”  т.и.д.
8Кадыров А.А.“Кызыл-Кыя шаарынын кеңеш доорундагы жана андан соңку мезгилдеги өнүгүүсү.”  Илимий жетекчиси: т.и.д., профессор Каратаев О.К.
9Шерова А.О.“Кыргыз Республикасындагы жашы жете электердин укуктарын жазык укуктук жөнгө салуу.”Илимий жетекчиси: ю.и.к., доцент Жусупов Б.А.  
10Шадимуратова А.А.“Юридикалык аныктык принцибинин укуктук жөнгө салуу.”Илимий жетекчиси: ю.и.к., доцент Жусупов Б.А.  
11Айжигитов И.Э.“Күнөөнүн теориялык-укуктук аспектилери.”Илимий жетекчиси: ю.и.к., доцент Жусупов Б.А.  
12Таиров К.А.“Сүлүктү шаарынын советтик жана эгемендүүлүк мезгилиндеги өнүгүү тарыхы.”Илимий жетекчиси: т.и.д., профессор Каратаев О.К.
13Шеров Ш.Б.“Борбордук Азиядагы диний исламдык билим берүүнүн түзүлүшү: абалы жана көйгөйлөрү.”Илимий консултанты: т.и.д., профессор Абурахманов Т.А.
14Исмаилова А.М.Интегративный подход к обучению физико-математическим дициплиннам при доминированин математических знанийк.п.н., Файзализода Бахрулло Файзали
15Тагаев Х.К.Кыргыз Республикасынын чакан жана орто бизнес ишмердигинин тобокелдиктерин азыркы замандын глобалдык чакырыктарынын таасиринде башкарууКМУУ э.и.д., проф. Попкова Елена Геннадьевна
16Асанова С.А.Рассчет рамных систем по методу сосредоточенных дефермаций, в условиях нелинейности.М.М. Адышев ат. ОшТУ т.и.д., проф. А.М. Зулпуев
17Сейитбурханов А.“Экономика-географическая оценка и рациональное использование водных ресурсов Кыргызстана” руководитель:б.и.д., проф.Абдураимов Я. б.и.д., проф.Токторалиев Б.  
18Маадалиева А.М.Айгүл гүлүнүн (Petilium eduardii) биологиялык, химиялык курамын жана зыянкечтерин изилдөө.ОшМУ нун магистранты. Жет: Молдалиев Ж.Т.
 Жалпы:17  
 СГЭИ
19Шерова А.К.2021-жылдын 29-майындагы БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин №5 протоколу, «Кыргыз тилинин тектештирме фоностатистикасы»Илимий кеңешчиси ф.и.д, профессор Т. Садыков К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин докторантура бөлүмүндө
20Байгесеков А.М. “Методы исследования асимптотических свойств решений скалярных и векторных уравнений Вольтерра и Вольтерра-Стилтьеса на полуоси”Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Математика Институтунун интегро-дифференциалдык теңдемелер теориясы лабороториясынын башчысы, илимий консультант ф.-м.и.д., профессор Искандаров Самандар
21Ботобекова Д.У.«Т.Касымбековдун Кел-кел романындагы өң-түс лексикасынын сематикалык-стилистикалык жана статистикалык өзгөчөлүктөрү» 2021-жылдын 24-апрелиндеги БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин №4 протоколуИлимий жетекчиси ф.и.д, профессор К.Саматов
22Сейитмуратова А.Ж.«XX кылымдын башындагы кыргыздардын социалдык-экономикалык абалы»(594 томдуу Түркстан жыйнактарынын негизинде)илимий жетекчиси Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Тарых бөлүмүнүн башчысы, т.и.д, профессор Ж.Алимбаев ОшМУнун Аспирантура бөлүмү
23Канназарова Б.У. «Согдулук кыргыздар» БатМУнун СГЭИнин Окумуштуулар Кеңешинин 2013-жылдын 24-апрелиндеги №4 протоколунун негизинде бекитилгенилимий жетекчиси т.и.д, профессор А.А.Асанканов
24Тороев Б.Ы. «Формирование инормационно-методических компетенций у будущих учительей школ в педагогическом  вузе» БатМУнун СГЭИнин Окумуштуулар Кеңешинин 2013-жылдын 24-апрелиндеги №4 протоколунун негизинде бекитилгенилимий жетекчиси п.и.д, доцент Е.Е.Син
25Шадиев М.И.«Совершенствования конструкции коромысла-бойка рычажного ударника с МПС»Бишкек шаарындагы «Машина таануу» институтунда иштөөддө
26Мадмуратова З.Г.2005-жылдагы 22-апрелинде өткөрүлгөн БатМУ СГЭИнин Окумуштуулар кеңешинин № 6 токтомунун негизинде бекитилген «ХIХ кылымдагы элдик акындардын чыгармаларындагы этнопедагогикалык идеялар»(Түштүк аймагынын материалдары негизинде)илимий жетекчиси, п.и.д., профессор Калдыбаева Айчүрөк Токтополотовнанын
27Авязова А.М. “К.К. Юдахиндин “Кыргызча орусча сөздүгүндө” араб, иран тилдеринен кирген сөздөргө лингвосатистикалык анализ”    2014-жылдагы 15-февралында өткөрүлгөн БатМУ СГЭИнин Окумуштуулар кеңешинин № 7 токтомунун негизинде бекитилген 
28Дооронов Н.А.«Баткен областынын территориялдык маселеси: тарыхы, учурдагы абалы»(Түштүк аймагынын материалдары негизинде), 2012-жылдагы 3-октябрында өткөрүлгөн БатМУ СГЭИнин Окумуштуулар кеңешинин № 2 токтомунун негизинде бекитилгенилимий жетекчиси т.и.д., профессор Ж.Б.Алымбаев
29Камбаров А.К. “Университеттик билим берүү шартында студенттердин өзүн-өзү тарбиялоосун жетектөөнү уюштуруу”  Д. 13. 18. 577 Диссертациялык кеңешине документтери кабыл алынып, эксперттик талкуунун алдында турат. Илимий жетекчиси:  П.и.д., профессор Токсонбаев Ырыскелди Нурманбетович.
30Абдиева А.М. “Фергана өрөөнүндөгү кыргыздардын өсүмдүктөрдү таануусу жана пайдалануусу (XIX кылымдын аягы –  XX кылымдын башы. Фергана өрөөнүнүн түштүк-батыш чөлкөмүнүн материалдарынын негизинде)Илимий жетекчиси: КР УИАнын мүчө-корреспонденти, тарых илимдеринин доктору, профессор Асанканов Аблабек Асанканович.  
31Шерова Н.К. “Кыргыз тилиндеги төрөткө байланыштуу аталыштар” шифр (10.02.01-кыргыз тили)  Илимий жетекчи болуп филология илимдеринин доктору, профессор Т.Садыков бекитилген.
 Жалпы: 13  
 КГПИ
32Кайымова Ф.“Салыштыруу функционалдык-семантикалык алкак катары”Илимий жетекчи болуп проф. К.Зулпукаров
33Даовлатова Ф.М.«Кыргызстандын түштүк аймагындагы жер – суу аталыштарынын таркалышы жана келип чыгышы» Илимий жетекчи болуп г.и.д., профессор Абдирашит Гумарович Нийзамиевдин
34Жамшутова Б.Ж.“Математиканы окутууда анын тарыхынан пайдалануунун айрым жолдору”Илимий жетекчи болуп п.и.к., профессор С.Мадраимов
 Жалпы:3  
 КТЭУИ
35Умуралиева А.Ш.Статистический анализ формирования  ресурсного потенциала туристских дестинацийЭ.и.д., профессор Саякбаева Айганыш Апышевна
36Камчыев Б.А.Оценка эффективности инновационного и экономического развития экономических систем (На примере малых и средних предприятий КР)Э.и.д; проф Гыязов А. Т
37Базиева А.М.Инновационный механизм повышения эффективности деятельности предпринимательских структур КыргызстанаЭ.и.д.,проф. Попкова Елена Геннадьевна
38Кадыров Ш.Роль аутсорсинга в развитии предпринимательского потенциала малых предприятий Кыргызстана ( на примере Баткенской области КР)Э.и.д., профессор Гыязов А.Т.
39Абдиев Ж.Ж.Возобновляемые источники энергииЭргашев С.Ю.
40Зулпиев С.М.Организационно-экономические механизмы повышения эффективности сельскохозяйственного производство.ВГЛТУ РФ д.э.н.,профессор Безрукова Татьяна Львовна.
41Турсунбекова С.М. Дене тарбия боюнча билим беруу процессинде башталгыч класстарынын окуучуларында сергек жашоо образын негиздерин калыптандырууАнаркулов Хабибулла Файзиллаевич, п.и.д., профессор БФА
42Шамши у. СраждинЖаштардын диний экстремизмге жана терроризмге болгон кɵз караштарындагы проблемалардын келип чыгышыЖоробеков Ж.Ж., фил.и.д, профессор
 Жалпы: 11  
 Жалпы 42  

Окуу түзүмдүк бөлүмдөрдөгү патент алуу боюнча көрсөткүчтөр

Курсу, СтудентПатенттин номери  Алынган жылы айы, күнү
 Башкы мекеме
1Таиров М.М.“Кыргызстандын түштүк –батыш аймагындагы кыргыздардын салттуу теке жана астраномиялык календары”2021-ж., 20.12.
2Таиров М.М.“Ч.Айтматовдун чыгармаларын пайдалануу менен экология предметин окутуу”;2021-ж., 19.11.
3Саматова А.А.“Саркен мамлекеттик жаратылыш паркынын сүт эмүүчүлөрүнүн биоартүрдүүлүгүн коргоо”2022-ж.24.02.
 Жалпы:2 
 КГПИ
4А.Калмурзаева“Эки өлчөмдүү Навье-Стокс теңдемелеринин сандык чыгаруунун программасы”2021-ж.
 Жалпы:2