Орус тили жана адабияты

Англист тили

«Орус тили жана адабияты» «Англис тили» адистиги 1998 жылы сентябрь айында ОШМУнун филиалы  Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун базасында ачылган буйрук №76/1.

            Кафедра башчысы болуп 1998–жылы ага окутуучу Турдуев К.Т. болуп дайындалган. 2000-жылдын баштап ага окутуучу Гайбулаев Ж.О., Курбанова М.А., Досанова А.М., Юсупова А., Мурзаева А., Зикирова Ш.К. жетектеп келген. БатМУда реорганизация жана оптимизация болгондугуна байланыштуу  2016 01.02. баштап кафедра башчысы болуп п.и.к., доцент Тешебаев А.К. дайындалды.

            Кафедра бутуруучу кафедра болуп эсептелип  «орус тили жана адабияты» адистиги кундузгу жана сырткы, «англис тили» адистиги күндүзгү бөлүм боюнча кадрларды даярдайт. «Орус тили жана адабияты» «англис тили» адистиги күндүзгү бөлүмдө «Бакалавр» окуу планын негизинде  окушат. Кафедранын имердүүлүгү КР Билим Берүү Министрлигинин бекитилген окуу планнын негизинде жүргүзүлөт. Окуу процессии бекитилген жумушчу программанын негизинде, жана Мамстандарт тарабынан коюлган талапка ылайык кафедранын окутуучулары сабак отүшөт .Кафедрада бардык предметтер боюнча типтүү программалар бар. Мамстандарттын негизинде түзүлгөн.

            Кафедрада номенклатура боюнча иш кагаздары , штаттык расписание, штаттык формулярдын негизинде иш алып барышат. Окутуунун сапатын жогорулатууга номенклатуралык документациялар туртку берет, бардык кафедра мүчөлөрүн окуу, оку-услдук, тарбиялык иштер, лекцилардын сапатын, практикалык, лабараториялык сабактардын, окутуучулардын сапатын көтөрүүгө, СӨАИ, СРС,  Ритм системасы  бюнча шарт түзөт.

            Жалпы окуу жүктөмдөрүнүн 2021-2022 окуу жылына «англис тили» жана «орус тили жана адабияты» адистигинде 12583 сааты түзөт.

Кафедра 2012 жылдан бери АВН программасы боюнча иш алып барат. Ритм системасы студенттерди окутууда, билим сапатын көтөрүүгө, контролдоодо жакшы шарттарды түзөт.  Бардык предметтер боюнча кафедрада тесттер, суроолор, тапшырмалар модуль тапшырмалары түзүлгөн.

            Студунтердин жетишүүсү жана билим сапаты негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет, ошондуктан окутуучулардын негизги максаты сапатка коңул бурулган.   Сессиянын жыйынтыктары кафедранын отурумдарында талкууланып төмөнкү сапат алган тайпаларга анализ беоилип билим сапатын көтөрүүнүн жолдору белгиленет. Студенттер менен кружок, кошумча сабактар, жекече, тайпалар менен өз алдынча иш алып барылат.

            Кыргызстандын башка ЖОЖдору менен тыгыз байланышта методикалык жана усулдук жактан ишмердуулуктү жогрулатуу боюнча иш  алып барылат мисалы: ОШГУ, ОГПИ, БГУ, ЖАГУ, КНУ, Россия федерациясынын  Нижегородский шаарындагы  Минин атындагы университет.

            Студенттер ар түрдүү шаар, область деңгээлиндеги иш чараларга активдүү катышышат жана спорттук  Универсиадаларга. 

            Эн негизги критерийлерден болуп ЖОЖдо илим изилдөө иштери болуп саналат. Кафедра төмөнкүдөй илимий усулдук багытта иш алып барат.

1. Орус тили жана англис тилинин үзгүлтүксүз билим беру проблемасындагы Окутуунун методикалары.

2. Теория жана методика боюнча сөз чеберчилиги ( ораторстово)

3. Орус тили жана англис тилинин актуалдуу маселелерин изилдоөө

Кафедра орус тили жана англис тилини  оптимизациялоонун проблемалары боюнча илимий изилдөөдү жүргүзүп жатат. Бул багытта кафедра мүчөлөрү жигердүү эмгектенип жатышат. Кафедранын доценти Тешебаев А.К. 40 – ашык макаласын илимий журналдарда жана 5 окуу-усулдук колдонмолору жарык көргөн. 

            Кафедранын ага окутуучусу  22.09.2017-07.09.2017 жылдары Турцияга стажировкага  Чанекели шаарында болуп келди.

Ага окутуучу Акбаров Тахир Өзбек тилиндеги окутулган окуучулардын психологиялык предметтердеи окутулушун проблемалары» деген темада  диссретациялык иштин үстүндө иштеп жатат.

            Илимий багытта азыркы мезгилде кафедранын башка ЖОЖдор менен тыгыз иш алынып барууда.

  1. Генеральдык  консульствасы  РФ Ош шаарында (2003)
  2. «Русский центр» Русский мир эл аралык фонду Ош шары.(2008)
  3. РФ Нижегородский ЖОЖнын Минин атындагы Университети.