ШифрБагыттардын аталышы
123
а) “бакалавр” билим берүү программасы боюнча
БатМУнун Башкы мекемеси
1550100Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология,)
2550200Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика, Информатика)
3550300Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Чет тили, Кыргыз тили жана адабияты,  Орус тили жана адабияты)
4550400Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
5550700Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы,Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)
6532000Дене тарбия (даярдоо профили: Дене тарбия)
7580100Экономика (даярдоо профили: Каржылоо жана насыя)
8530500Юриспруденция
9510200Колдонмо математика жана информатика (даярдоо профили: Колдонмо математика жана информатика)
БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институту
1550100Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология,)
2550200Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика, Информатика, Физика)
3550300Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Чет тили, Кыргыз тили жана адабияты,  Орус тили жана адабияты)
4550400Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
5550700Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)
6532000Дене тарбия (даярдоо профили: Дене тарбия)
БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу институту
1550700Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы,Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)
2580100Экономика (даярдоо профили: Каржылоо жана насыя, Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит, Салык жана салык салуу,)
3640200Энергетика жана электроэнергетика
4670300Унаа процесстеринин технологиясы
5750500Курулуш
6750100Архитектура
7570400Дизайн
БатМУнун Сүлүктү аймактык институту
1550100Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология,)
2550200Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика)
3550300Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Чет тили, Кыргыз тили жана адабияты,  Орус тили жана адабияты)
4550400Социалдык–экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых)
5550700Педагогика (даярдоо профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы,Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)
6532000Дене тарбия (даярдоо профили: Дене тарбия)
7510200Колдонмо математика жана информатика (даярдоо профили: Колдонмо математика жана информатика)
8580100Экономика (даярдоо профили: Каржылоо жана насыя)
Орто кесиптик билим берүү программалары боюнча
БатМУнун көп тармактуу колледжи
1080107Салык жана салык салуу
2080110Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
3080108Банк иши
4080106Финансы
5080501Менеджмент
6030503Укук таануу
7050709Башталгыч класстарда окутуу
8050704Мектепке чейинки билим берүү
9050711Социалдык педагогика
10050303Чет тили
11
12230110Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
13140212Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)
14260903Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
15050721Дене тарбия
Сүлүктү педагогикалык колледжи
1050709Башталгыч класстарда окутуу
2050704Мектепке чейинки билим берүү
3050721Дене тарбия
4050503Технология
Кызыл-Кыя педагогикалык институтунун Орто кесиптик билим берүү
1030503Укук таануу
2050709Башталгыч класстарда окутуу
3050704Мектепке чейинки билим берүү
4050711Социалдык педагогика
5230701Колдонмо информатика (тармактар боюнча)
Кызыл-Кыя көп тармактуу институтунун Орто кесиптик билим берүү
1080107Салык жана салык салуу
2080110Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
3080108Банк иши
4030503Укук таануу
5050709Башталгыч класстарда окутуу
6050704Мектепке чейинки билим берүү
7050711Социалдык педагогика
8190604Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
9230110Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
10140212Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)
11260903Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы
12050721Дене тарбия
13230108Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)
14050501Кесиптик окутуу (тармактар боюнча)
15190503Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо (транспорттун  түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы)
Сүлүктү аймактык институтунун Орто кесиптик билим берүү бөлүмү
1080107Салык жана салык салуу
2080110Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
3050709Башталгыч класстарда окутуу
4050704Мектепке чейинки билим берүү
5190604Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо
6230110Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө
7190701Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу (аба транспортторунан башка транспорттун түрлөрү боюнча)
8130404Жер астындагы пайдалуу кен байлыктарын иштетүү