Сафаров Тургунали – ага окутуучу

Жумушчу пландары