Сырттан дистаттык технологияларды

колдонуп окутуу бөлүмүнүмүнүн деканы

Омурзакова Гулнара Таштановна

Резюме

 


                       

Үсөнова Гулжамал Келдибековна

Кызматы:

Бат МУ КПИнин сырттан дитанттык технологияларды

колдонуп окутуу бөлүмүмнүн жетектөөчү адиси.

Резюме

 


 

Баткен  мамлекеттик  университетинин  Кызыл-Кыя  педагогикалык  институтунун Сырттан  дистанттык  технологияларды  колдонуу  менен  окутуу  бөлүмү   жөнүндө маалымат :

 

                              Тарыхый маалымат

          БатМУ КГПИге дистанттык окутуу формасына 2012-13-окуу жылынан кабыл алынган студенттер үчүн  дистанттык билим берүү системасы  боюнча билим берүү программаларын, окутуунун дистанттык билим берүү технологияларын пайдалануу менен ишке ашыруу шарттарын жана тартибин, дистанттык билим берүү боюнча окуган студенттерге окуу процессин жүргүзүү максатында  окуу-маалымат бөлүмүнүн алдында дистанттык билим берүү технологиялар бөлүмү (ДББТБ)   КГПИнин директорунун 2012-жылдын 1-сентябрындагы №3/1  буйругунун  негизинде   уюштурулуп, ал бөлүмгө 0,5ставка бөлүм башчысы, 1 ставка методист жана 0,5 ставка адис штат бирдиктери бекитилген. Бөлүм башчы кызматына директордун №13/1 2012-жылдын 5-ноябрындагы буйругунун негизинде физ-мат. илимдеринин кандидаты, доцент Кошуев Абдижамил Жумаевич дайындалган.

БатМУ КГПИге дистанттык билим берүү окутуу формасы боюнча окуу процессин жүргүзүгө укук алуу боюнча төмөндөгүдөй билим берүү багыттарына КРнын Билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестациялоо) боюнча Мамлекеттик инспекциядан 2012-жылы  лицензияга ээ болгон.

                               Жалпы маалымат

 

БатМУ  КПИде дистанттык билим берүү системасын  өнүктүрүү Концепсиясына, Ош МУда дистанттык билим берүү системасын өнүктүрүү Концепсиясына, ЖОЖдордо окуу процессин ECTS кредиттик технология боюнча уюштуруу жөнүндө нормативдик Жоболорго, ошондой эле институттун,Университеттин жана мамлекеттик башкаруу органдарынын башкы ченемдик актыларына ылайык иштелип чыкты.

БатМУ  КПИге   дистанттык билим берүү системасы  боюнча билим берүү программаларын, окутуунун дистанттык билим берүү технологияларын пайдалануу менен ишке ашыруу шарттарын жана тартибин, дистанттык билим берүү боюнча окуган студенттерге окуу процессин жүргүзүү максатында  окуу-маалымат бөлүмүнүн алдында сырттан   дистанттык  билим  берүү  технологиялар  бөлүмү (СДББТБ)          Бат МУ ректорунун  2016-жылдын 1-февралындагы № 03-03\18 буйругунун  негизинде   уюштурулуп, сырттан дистанттык  технологияларды колдонуу менен окутуу бөлүмүндө  бөлүм башчысы,  жетектөөчү адис,  жана  усулчусу (методист) иш алып барышууда.  2016-окуу жылынын 2-февралындагы №03-03\18  буйругунун  негизинде   сырттан дистантык технологияларды колдонуу менен окутуу бөлүмү болуп түзүлгөн.

Бөлүм башчы кызматына ректордун №03-03\18 2016-жылдын 2-февралындагы буйругунун негизинде биология  илимдеринин кандидаты, доцент Омурзакова Гулнара Таштановна  дайындалып азыркы учурда иш алып барууда.

      Окуу иштери боюнча: Дистанттык билим берүү окутуу формасы боюнча окуу процессин жүргүзүүгө укук алуу боюнча төмөндөгүдөй билим берүү багыттарына  КРнын  Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аккредитациялоо (аттестациялоо) боюнча мамлекеттик инспекциядан 2016-жылы лицензияга ээ болгон.Азыркы күндө дистанттык бөлүмдө 1482 студент билим алууда.

Жетишкендиктер;

Бөлүмдүн   жетишкен ийгилиги  бул  модулдук – рейтингтик системасын өркүндөтүүдө кафедралардын окутуучулары менен биргеликте иш алып баруусунда. Ошондой эле адистиктерге  тиешелүү  адабияттардын канааттандырарлык денгээлде  болушу жана компьютерлер камсыздалгандыгында.  Кафедраларда окутулуп  жаткан  предметтер  боюнча  типтүү  программалардын иштелип  чыгуусу, окутуучулар  АVN  программасы менен иштөөнүн мыкты деңгээлде өздөштүргөндүктө, интернет булагынын  такай  иштеп  турганы  бир  топ  ийгиликтерди  жаратып студенттердин толук  кандуу  билим  алуусу  үчүн  материалдык – техникалык  базанын  жетишкендигин белгилөөгө болот.

Лицензиялар жөнүндө маалымат

 

Билим берүү багыттарынын аталышыДаярдоо профилиШифрлериЛицензия мөөнөтү
1Физика- математикалык  билим берүүИнформатика Математика550200

тиркеме №SF160000627

каттоо

№ S16-0229

9.06.2016ж.дан

01.09.2020ж.чейин

2Табигый – илимий билим берүүБиология550100

тиркеме №SF160000627

каттоо

№ S16-0229

9.06.2016ж.дан

01.09.2020ж.чейин

3Педагогикалык билим берүүБашталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы550700

тиркеме №SF160000627

каттоо

№S 16-0229

9.06.2016ж.дан

01.09.2020ж.чейин

4Филологиялык билим берүүКыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

550300

тиркеме №SF160000636

каттоо

№ S16-0230

9.06.2016ж.дан

01.09.2020ж.чейин

5Социалдык –экономикалык билим берүүТарых550400

тиркеме №SF160000636

каттоо

№ S16-0230

9.06.2016ж.дан

01.09.2020ж.чейин

         Бөлүмдүн иш пландарынын түзүлүшү жана аткарылышы

СДТКОБ бөлүмү  үчүн атайын  тиешелүү багыттар (концепциясы, окуу- усулдук) боюнча иш пландары түзүлүп, ал                                пландардын                                                                                                                                                                                                                                                                         негизинде  иштер жүргүзүлүүдө. Учурда мугалимдик  кесиптин социалдык  баалуулугунун жана коомубуздун арасында урмат сыйын көтөрүү озуйпасы турат. Бул тарыхчы, биолог, программист жана педагогдорду даярдаган  кафедралардын  башкы милдети  жана заманбап кадрларды даярдоо негизги максаты.  Бөлүм тарабынан окуу жылынын башында сабактардын туруктуу жадыбалынын түзүлүшүнө көңүл бурулуп, модулдардын графиктери өз учурунда чыгарылып көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө алынат. Окуу процессинин графигинин   аткарылышын  бөлүмдүн  жетектөөчү  адиси  тарабынан көзөмөлгө алынып турат.

   Бөлүмдө даярдалуучу адистиктер:

  1. Дене тарбия адистиги.
  2. Филологиялык билим берүү адистиги.
  3. Педагогикалык билим берүү адистиги.
  4. Табигый –илимий билим берүү адистиги.
  5. Физика –матматикалык билим берүү адистиги

 

Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.