Тайиров Х.- окутуучу, гуманитардык илимдер секциясынын башчысы