БатМУда эмгектенип жатышкан доктаранттар, аспиранттар, магистрлер жана илимий изденүүчүлөр окутуунун интерактивдүү усулдарын колдонуу, студенттерге усулдук жактан жардам берүү, окутуунун багыттары боюнча окуу планында каралган предметтер боюнча окуу адабияттарын толуктоо максатында усулдук, окуу-усулдук, илимий колдонмолорду, илимий макалаларды, жана китептерди жазуу боюнча тиешелүү иш-чаралар аткарылып турат.

АвторКитептин аталышы, Басма табак
 Башкы мекеме
1Саматова А.А.Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын сүт эмүүчүлөрүнүн биоартүрдүүлүгун коргоо2021-ж, 6.85 б.т.
2Исмаилова А.М.“Башталгыч класстарда математиканы окутууда билим берүүнүн жаңы технологиялары”  2021-ж
3Исмаилова А.М.“Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика”2021-ж
4Эргешали кызы А. Шеров Ш.Б.Көп мадагияттуулукка тарбиялоонун теориялык негиздери2021-ж.
5Шеров Ш.Б.Ислам билим берүү мекем елериндеги билим берүүдө маалыматтык технологияларды колдонуу2021-ж.
  СГЭИ 
6Мадмуратова З.Г.“Педагогикалык багыттагы студенттердин педагогикалык практикасын уюштурууда жана өткөрүүдө педагог менен психологдун насаатчылыгы”2,5 басма табак, 2021-жыл
7Толубаев Ж.О.«Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика»5,25 басма табак көлөмүндө Бишкек шаарындагы «Айат» басмаканасынан 2021-жылы жарык көрдү.
8Толубаевдин Ж.О. «Башталгыч класстарда математиканы окутууда билим берүүнүн жаңы технологиялары»3,25 басма табак көлөмүндө Бишкек шаарындагы «Айат» басмаканасынан 2021-жылы жарык

Окуу түзүмдүк бөлүмдөрдөгү китеп чыгаруу, боюнча көрсөткүчтөр

Профессордук-окутуучулардын жарык көргөн илимий эмгектеринин көрсөткүчү

         Аталыштары  SCOPUS      РИНЦИлимий жыйнактардаИлимий журналдардаЖурналдарда  ГезиттердеИнституттук жыйнактардаокуу-услдук колдонмолорПроекттерБаары
 Башкы мекеме
1Табигый илимдер жана математика кафедрасы61063222
2Филологиялык билим берүү кафедрасы942 16
3Педагогикалык билим берүү кафедрасы448
4Социалдык-экономикалык жана укук      кафедрасы                                                                    1117128
 Жалпы:1731144   5374
СГЭИ
 Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасы боюнча:21462  62 32
 Филологиялык жана педагогикалык билим берүү кафедрасы боюнча:421141235 2263
 Педагогика, экономика жана маалымат технологиялар кафедрасы боюнча:  35     8
 Жалпы:635231935642103
 КГПИ
1Табийгый  математикалык билим берүү кафедрасы11215 3 3328
2Дене тарбия кафедрасы   1     1
3Башталгыч класстарды окутуу кафедрасы3247    117
4Педагогика жана психология кафедрасы 3     3 1 1 8
5Дүйнөлүк  тилдер кафедрасы 2 2     4
6Кыргыз тили жана тарых кафедрасы173  1   12
 Жалпы415928 5 4470
 КТЭУИ
1КТЭУИ 5 2      
 Жалпы: 5 2     7
  278646533106139254