2018-2019 окуу жылына карата студенттер арасында олимпиада өткөрүү жөнүндө

ЖОБО

1.Олимпиаданы өткөрүүнүн максаты:

1.1. Студенттердин олимпиадасы “Аймактарды өнүктүрүү” жылына, жана залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналат.

Студент жаштарда тандап алган кесиби боюнча дисциплиналарды тереңдетип окууга болгон кызыгуусун арттыруу;

1.2. Студенттердин логикалык, чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, ошондой эле илим-изилдөөгө кызыгуусу жана жөндөмдүүлүгү бар өзгөчөлөнгөн жана шыктуу студенттерди тандоо жана колдоо;

1.3. Студенттердин кесиптик-инсандык потенциалын жогорулатуу, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн аңдап-сезүүсүн жана өзүн-өзү көрсөтө билүүсүнө шарт түзүү;

1.4. Студенттердин окуу-таануу, окуу-изилдөө ишмердүүлүктөрүн стимулдаштыруу;

1.5. Билим берүү системасында окуу процессинде жана окуудан тышкаркы иштерде активдүү кесиптик мамилени өркүндөтүүнү калыптандыруу;

 1. Олимпиаданы уюштуруу
  • Университеттик олимпиада өткөнгө чейин ар бир институттарда, факультеттерде студенттик олимпиаданын 1-туру өткөрүлөт;
  • Университеттик олимпиадага институттарда, факультеттерде өткөрүлгөн студенттик олимпиаданын жеңүүчүлөрү (1-2-3- орундар) катыша алат.
  • Олимпиадага катышууга билдирүүлөрдү (тиркелген форма боюнча) институттун, факультеттин жетекчилери олимпиаданы өткөрүү боюнча уюштуруу комитетине (БатМУнун Докторантура, аспирантура жана магистратура бөлүмү, 2-кабат, 10.03.2018-ж. чейин) беришет, олимпиаданын башталышына чейинки белгиленген мөөнөттө.

Катышуучу топтор билдирүүлөрсүз мелдешке катыша албайт. Коюлган талаптарга жооп бербеген билдирүүлөр каралбайт;

 • Предметтик олимпиада БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык жана Кызыл-Кыя көп тармактуу институттары үчүн 2018-жылдын 14-март күнү Кызыл-Кыя педагогикалык институттун базасында чоң жыйындар залында өткөрүлөт. 15-март күнү БатМУнун башкы мекемесинде, 16-март күнү Сүлүктү шаарында Сүлүктү аймактык институтунда өткөрүлөт. Олимпиада бардык жерде саат 10.00дө башталат.
 • Олимпиадага катышуучулардын сураныч каты төмөнкүдөй формада болот.

 

К/№Предметтин атыСтуденттин аты – жөнүФакультети, адистиги, курсу, тайпасыЖооптуу окутуучунун аты-жөнү (моб. телефону, e-mail)

Эскертүү

      
      
 1. Предметтик олимпиадага катышуу

4.1 Студенттик олимпиадага БатМУдагы бардык институттардын, факультеттердин 1-2-курста окуган студенттери катыша алат;

4.2. Предметтик олимпиада 1-2- курстардын студенттеринин арасында Кыргыз тили (баштоочу тайпа), Кыргыз тили (улантуучу тайпа), Англис тили, Орус тили, Математика, Информатика, Кыргызстандын тарыхы, Философия, Укук таануу, Манас таануу, Экология, Педагогика, Психология, предметтери боюнча тест түрүндө өткөрүлөт. Ал эми Информатика предмети боюнча кошумча тапшырма берилет. Предметтик олимпиадага ошол предмет адистиги болбогон студенттер катышат. Кыргыз тили (баштоочу) улуту кыргыз эмес студенттер катыша алат.  Манас таануу предметине Кыргыз тили жана адабияты адистигинин студенттери катыша албайт. Тесттерди, тапшырмаларды түзүү боюнча кошумча тиркеме тиркелет.

4.3. Адистиктердин предметтик олимпиадасы 2-3-4-курстардын студенттеринин арасында Кыргыз тили жана адабияты, Манас таануу, Орус тили жана адабияты, Англис тили, Тарых, Финансы жана кредит, Информатика, Математика, Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулдугу (педагогика), Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулдугу (психология), Биология адистиктери боюнча тест түрүндө өткөрүлөт. Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили, Информатика адистиктерине кошумча тапшырмалар берилет. Тесттерди, тапшырмаларды түзүү боюнча кошумча тиркеме тиркелет.

4.4. БатМУнун институттарынан жана Табият таануу жана педагогика факультетинен ар бир  предметтик, адистик олимпиадага үчтөн студент катышуусу чектелет.

4.2.  БатМУ Олимпиадага катышуучуларды ачык-айрым катыштырууну  камсыз кылат.

 1. Олимпиаданы уюштуруу жана даярдоо

5.1. Олимпиада студенттердин олимпиадасы жөнүндөгү Жобого ылайык БатМУнун ректорунун буйругунун негизинде өткөрүлөт;

5.2. Буйрук аныктайт:

– олимпиада өткөрүлүүчү предметтердин тизмесин;

– предметтер боюнча олимпиаданын өтүү жайын жана мөөнөтүн, уюштуруу комитетинин курамын жана төрагасын, предметтер боюнча олимпиаданын комиссия курамын;

– предметтер боюнча жеңүүчүлөрдү сыйлоо тартибин.

5.3. Предметтик олимпиаданы БатМУнун Илим жана мамлекеттик тил боюнча проректору көзөмөлдөйт;

5.4. Комиссиянын курамы, БатМУнун ректору тарабынан бекитилет.

5.5. Олимпиаданын айкын-ачык өтүшү үчүн, берилүүчү тапшырмалар жана баалоо критерийлери дисциплиналар боюнча комиссиянын курамы тарабынан билим берүү программасына ылайык даярдалат жана БатМУнун ректору тарабынан бекитилет;

5.6. Варианттары менен тапшырмалардын даяр пакеттери  үчүн институттардын Илимий иштер боюнча директордун орун басарлары ал эми башкы мекемеде Докторантура, аспирантура жана магистратура бөлүмүнүн башчысы жооп берет.

 1. Олимпиаданын жүрүш тартиби жана иштерин баалоо

6.1. Олимпиадага катышууга жөнөткөн окуу жайдын студенттеринин тизмеси боюнча зачеттук китепче менен киргизилет.

6.2. Олимпиаданын катышуучулары төмөнкү көрсөтүлгөн анкетаны толтурушат:

– олимпиаданын предмети;

– Аты, атасынын аты, теги;

– окуу жайы;

– шаар, индекс, үй дареги, телефону.

6.4. Аудиторияга нөөмөткө туруу үчүн уюштуруу комитети тарабынан дайындалган факультеттин кызматкери:

– жазуу иштерине катышуучуларга бланкаларды таратат;

– бланкаларды толтуруу эрежелери, иштерди (тапшырмаларды) аткаруу жана анын жыйынтыгынын таризделиши боюнча көрсөтмө берет;

–  катышуучуларга олимпиаданын тапшырмаларын таркатат.

6.5. Бардык катышуучуларга тапшырмалар берилгенден кийин эсептөө убактысы башталат;

6.6. Тапшырмаларды аткаруу үчүн убакыт 3 сааттан ашпоосу керек;

6.7. Олимпиаданын катышуучусу тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин ишинин титулдук барагына өзүнүн колун коёт жана милдеттүү түрдө ишин жеке өзү комиссия курамына тапшырат.

 1. Олимпиаданын иштерин текшерүү жана баалоо

7.1. Иштерди текшерүү, ар бир катышуучунун рейтингин жана олимпиаданын жеңүүчүлөрүн аныктоо комиссия мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлөт;

7.2. Тапшырмаларды аткаргандыгы үчүн баа балл менен жазуу түрүндө коюлат. Олимпиаданы өткөрүү үчүн түзүлгөн комиссия баалоо критерийлерин иштеп чыгышат жана тапшырманы аткаргандыгы үчүн максималдуу бааны аныктайт.

7.3. Коюлган баа комиссиянын мүчөлөрү жана төрага тарабынан күбөлөндүрүлөт.

7.4. Ар бир предмет же адистик боюнча олимпиаданын жеңүүчүлөрү комиссиялар тарабынан аныкталат, чечими  БатМУнун ректорунун буйругу менен бекитилет.

7.5. Эң көп балл топтогон катышуучу олимпиаданын жеңүүчүсү болуп саналат.

7.6. Катышуучулардын иштери предметтер боюнча олимпиаданы өткөрүүнүн белгилүү бир өзгөчөлүктөрүнүн минималдуу талаптарына жооп бербесе, уюштуруу комитети жеңүүчүлөрдүн санын кыскартуу боюнча чечим кабыл алууга укуктуу;

7.7. Олимпиада жыйынтыктоочу протоколдун даярдалышы менен аяктайт, уюштуруу комитетинин  төрагасы бекитет.

Олимпиаданын жеңүүчүлөрү комиссиянын чечиминин жана БатМУнун ректорунун буйругунун негизинде дипломдор  менен сыйланат.

Олимпиаданын жыйынтыгы ошол окуу жылы үчүн гана жарактуу

7.8. Олимпиаданын жыйынтыгы массалык маалымат каражаттарында чагылдырылат.

 1. Олимпиаданы материалдык жактан камсыз кылуу.

Олимпиаданы уюштуруу жана өткөрүү үчүн кеткен чыгымдар БатМУ тарабынан каржыланып, бюджеттик эмес каражаттардын, студенттердин илим изилдөө иштери боюнча фонддордун, демөөрчүлөрдүн взносторунун эсебинен ишке ашырылат.

Олимпиаданын комиссия мүчөлөрүнүн иш-сапар чыгымдары окуу жай тарабынан  каржыланат.

Студенттердин  олимпиадасын өткөрүүгө кеткен чыгымдардын сметасы уюштуруу комитети тарабынан иштелип чыгып, окуу жайдын ректору тарабынан бекитилет.

Сметада төмөнкүлөргө кеткен чыгымдар каралыш керек: уюштуруу комитетин канцелярдык буюмдар менен камсыздоо, студенттерге бериле турган тапшырмаларды көбөйтүп берүү, сыйлоо атрибутиктерин даярдоо, рекламалык ишмердүүлүктү жүргүзүү, студент-лауреаттарды жана активдүү уюштуруучуларды сыйлоо.

Илим жана мамлекеттик тил боюнча проректор,

 т.и.к. Ш.Б. Шеров тарабынан даярдалды.

Leave a Reply

Your email address will not be published.