Факультетте төмөнкү багыттагы адистер даярдалат:

 1. Даярдоонун багыты: Филологиялык билим берүү
 2. Кыргыз тили жана адабияты профили
 3. Орус тили жана адабияты профили
 4. Англис тили профили
 5. Даярдоонун багыты: Социалдык-экономикалык билим берүү
 6. Тарых профили
 7. Даярдоонун багыты: Педагогика
 8. Башталгыч билим берүүнун педагогикасы жана методикасы профили
 9. Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы  профили
 10. Даярдоонун багыты: Табигый – илимий билим берүү
 11. Биология профили
 12. Даярдоонун багыты: Физика-математикалык билим берүү
 13. Математика профили
 14. Даярдоонун багыты: Колдонмо математика жана информатика
 15. Даярдоонун багыты: Экономика
 16. Финансы жана кредит профили
 17. Даярдоонун багыты: Дене тарбия