“Техникалык” циклы 30.08.2012-жылы БатМУнун Кызыл-Кыя экономика укук жана тенология институтунун өндүрүштүк кеңешинин № 1 протоколунун чечиминин 01-01/97 01.09.2012-жылдын буйругунун негизинде окуу жүктөмдөрү көбөйгөндүгүнө байланыштуу “Жалпы билим берүү”.,”Экономикалык” жана “Техникалык” цикл болуп түзүлгөн. Ал төмөндөгү адистиктер багытында орто “техник” квалификациясын ыйгаруучу базалык цикл болуп саналат.
190604 “Автомобиль транспортторун техникалык жактан тейлөө жана ондоо” (ТОиРАТ) АЛ №681 №6 тиркеме
230110”Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө”(ТОСВТиКС) АЛ №681 №7 тиркеме
260903 “Тигүү буюмдарын модеддештирүү жана конструкциялоо”(МКШИ) АЛ№681 №8 тиркеме
050711 “Социалдык педагогика”(СП) АЛ №681 №4 тиркеме
140212 “Электр мене камсыздоо”(тармактар боюнча)(ЭС) № LC 160000649 №10 тиркеме
Учурда циклды окутуучу Абдиев Жанибек Женбекович жетектейт. Цикл-Кыргызстандын техникалк тармагынын ХХI кылымдагы өнүгүү моделин жүзөгө ашырууда жогорку адистиктер боюнча сапаттуу адистерди даярдоого өзгөчө маани берип, билим берүүнүн жогорку илимий теориялык жагдайы менен прагматикалык эффективдүүлүгүн айкалыштырууга мүмкүн болгон аракеттерди жасоодо.

Циклдын максаты
Циклдын негизги максаты – 190604 “Автомобиль транспортторун техникалык жактан тейлөө жана ондоо” (ТОиРАТ)
230110”Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө”(ТОСВТиКС)
260903 “Тигүү буюмдарын модеддештирүү жана конструкциялоо”(МКШИ)
050711 “Социалдык педагогика”(СП)
140212 “Электр мене камсыздоо”(тармактар боюнча)(ЭС) адистиктер багытында студенттерге “техник” квалификациясы ыйгарылуучу базалык орто – кесиптик билим берүүнү камсыз кылуу, алардын инсандык-интелектуалдык жана нравалык таламдарын канааттандыруу.
Циклдын миссиясы
Циклдын миссиясы. Теоретикалык билимдерге жана практикалык көндүмдөргө ээ турмушта-практикада иштей ала турган, азыркы учурда эмгек берүүчүлөрдүн талаптарына жооп берген өзүнүн билимин андан ары жогорулата жана илимий изилдөө ишин алып бара турган орто квалификациялуу адистерди даярдоо

“Тигүү буюмдарын модеддештирүү жана конструкциялоо”(МКШИ) адистиги

 1. Инженерная графика
 2. Материаловедение
 3. Метрология, стандартизация и сертификация
 4. История стилей в костюме
 5. Спец рисунок
 6. Прововое обеспечение проф деятельности
 7. Менеджмент
 8. БЖД
 9. Конструирование одежды
 10. Моделирование о художественные оформлении одежды
 11. Технология швейных изделий
 12. Оборудование швейного производства
 13. Информационные технологии в профессиональное деят
 14. Художественные проектирование одежды
 15. Современное этикет
 16. Гигиена одежды
 17. Прикладные искусство
 18. Живопись
 19. Композиция костюма

“Социалдык педагогика”(СП) адистиги

 1. Педагогика
 2. Педагогикалык чеберчилик негиздери
 3. Социалдык педагогика
 4. Психология
 5. Социалдык психология
 6. Курак анатомия., физиология ж-а гигиена
 7. Адам өмүрүнүн коопсуздугу
 8. Кесипке киришуу
 9. Коррекциялык жана атайын педагогика
 10. Мамиленин теориясы жана практикасы
 11. Учурдагы тарбиянын системалары
 12. Социалдык педагогиканын технологиясы жана усулу
 13. Социалдык педагогикадагы уюштуруунун усулу жана технологиясы
 14. Социалдык педагогдун маданий иш чараларын, программаларын уюштуруунун технологиясы
 15. Социалдык педагогдун ата-энелер менен иш алып баруусунун усулу
 16. Социалдык педагогдун билим беруу мекемелеринде иш жургузуунун усулу жана технологиясы
 17. Социалдык педагог -уюштуруучу,тарбиячы
 18. Курак жаш психологиясы
 19. Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктерин баалоонун теориясы ж-а усулу
 20. Педагогикалык психология
 21. Социалдык педагогдун усулдук, теориялык ж-а колдонмо багыттагы иштери
 22. Социалдык педагогдун практикуму

      “Автомобиль транспортторун техникалык жактан тейлөө жана ондоо” (ТОиРАТ) адистиги

 1. Техническое черчение
 2. Техническая механика
 3. Электротехника и электроника
 4. Материаловедение и ТКМ
 5. Метрология, стандартизация и сертификация
 6. Правила и безопасность дорожного движения
 7. Технический перевод
 8. Менеджмент
 9. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 10. Автомобили
 11. Автомобильные эксплуатационные материалы
 12. Техническое обслуживание автомобилей
 13. Ремонт автомобилей
 14. Устройство автомобилей(I)
 15. Диагностирование автомобиля
 16. Введение специальность
 17. Теория автомобилей(II)
 18. Электрическое и электронное оборудование АТС
 19. Информационные технологии в профессиональной
 20. Автомобильные двигатели
 21. Техническое эксплуатация автомобилей
 22. Экономика транспорта
 23. Техническое проектирование АТП и СТО
 24. Единая транспортная система

 

   Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө”(ТОСВТиКС) адистиги

 1. Инженерная графика
 2. Электр радио материалы и радиокомпоненты
 3. Электротехника
 4. Электроника и микроэлектроника
 5. Электр радио измерения
 6. Микросхема техника и микро процессоры
 7. Вычислительная техника
 8. Операционные системы и среды
 9. Алгоритм язык программирование
 10. БЖД
 11. Стандартизация электронных и вычислительных средств и информационных технологии
 12. Конструкция компоновка персональных компьютеров техническое обслуживание ЭВМ
 13. Современные информационное технологии
 14. Системное программное обеспечения
 15. Периферийные устройства ПК
 16. Сетевое оборудование компьютерных средств

“Электр мене камсыздоо”(тармактар боюнча)(ЭС) адистиги

 1. Начертательная геометрия и инженерная графика
 2. Техническая механика
 3. Метрология, стандартизация и сертификация
 4. Электротехнические материалы.
 5. Теоретические основы электротехники
 6. Тепло энергоустановки
 7. Технология монтажа электрооборудования.
 8. Информационная измерительная техника
 9. Электрические машины
 10. Экономика отрасли и учет энергоресурсов
 11. Передача и распределение электроэнергии
 12. Надежность в электроснабжении
 13. Электроснабжение предприятии
 14. Релейная защита
 15. Безопасность жизнедеятельности
 16. Изоляция и перенапряжения
 17. Переходные процессы в СЭС
 18. Электрические подстанции.
 19. Эксплуатация и ремонт электрооборудования
 20. Приём и потребление электроэнергии
 21. АСУ в электроснабжении
 22. Проектирование и САПР в СЭС
 23. Введение в специальность
 24. Работа в мастерских.
 25. Физические основы электроэнергии
 26. Энергетическая электроника
 27. Производство электроэнергии
 28. Основы электробезопасности

Илим изилдоо иштери