Факультеттин профессордук –окутуучулук курамынын илимий иштеринин багыты

Гуманитрадык факультетинде (550300) Филологиялык багытта англис тил, орус тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты жана тарыхчы адистерди даярдоо (550400) социалдык-экономикалык билим берүү багытында “бакалавр”  программасы боюнча жүргүзүлөт. Факультеттин окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштерин 2016-2017-жж. эки кафедра:  “Кыргыз тили жана тарых”, “Дүйнөлүк тилдер  кафедралары ийгиликтүү жүргүзүп келген. Факультеттин илимий багыты: Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүнүн тили, маданияты, тарыхы, этнографиялык курамын изилдөө.

 

Окутуучулардын илимий конференцияларга, семинарларга катышуусу: 

ФАА Макаланын аталышы Журналдын аталышы Качан чыккан
Мусаев Ө.М.Исфайрам сайлык кыргыздардын Кокон хандыгы менен болгон мамилелери Саманчы Бий Чолдонунун кунуОшМУ Ош жарчысы12.05.2017
Абдикеримов А.Ш.Эл аралык «Россия-Кыргызстан-Германия» археологиялык экспедициянын 2014-2016 жылдардагы Баткен облусундагы «ОБИСР» «Сүл Ункур» үнкүрлөрүндөгү археологиялык казуулар жөнүндөгү маалыматтарКыргызстан антропологдорунун 4-конгрессинин материалдары
Бердиев А.Т., Пахыров К.П.Чандеки урууларынын тарыхы жана санжырасыНаука. Новые технологии и иновации Кыргызстана№ 9, 22.05.2017
Кайымова Ф.М.-дай курандысы салыштыруунун өнүмдүү каражаты катрында“Филология” проф. И.Абдувалиевдин 70 жылдыгына арналган илимий-практикалык конф.материалдары.: Бишкек: “Улуу-Тоолор”2.06.2017
Мадумарова М.Манасчылык мектеп жөнүдө интеграциялап окутуунун жолдору“Филология” проф. И.Абдувалиевдин 70 жылдыгына арналган илимий-практикалык конф.материалдары.: Бишкек: “Улуу-Тоолор”2.06.2017

 

Кайымова Ф. жана М.Мадумаровалар “Адеп, ыйман жана маданият” жылына карата 2017-жылдын 18-май күнү Кыргыз-Өзбек университети тарабынан өткөрүлгөн “Эл дөөлөтү – эне тил жана “Манас”эпосу” аттуу аймактык илимий –практикалык; 2-июнь күнү Бишкек шаарында өткөн профессор И.Абдуваливдин 70 жылдык маарекесине карата “И.Абдувалиев жана филология маселелери” аттуу эл аралык конференцияларга докладдары менен катышып келишти. Макалалар конференциянын материалдарынын жыйнагына жарык көрдү. М.Мадумарова Ж.Баласагындын 1000 жана Талас МУнун 20 жылдыгына арналган “Азыркы мезгилди жана тарыхты изилдөөнүн илимий аспектилери” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышты. 

 Изденүүчүлөр жөнүндө маалымат: Факультетте Ш.Ураимов, Ф.Кайымова, Ө.Мусаев, Т.Акбаров ж.б. окутуучулар изденүүчү катары илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат.   К.Пахыров «Кызгызстандын түштүк-батыш чөлкөмүнүн адабияты үстүндө доктордук диссертацияларын жазып жатышат.АлэмидүйнөлүктилдеркафедрасынынокутуучуларыГ.Давранова, Д.Сулайманова, Н.МурзахмедоваларОшМУнунмагистратурабөлүмүндө окупжатышат. “Кыргыз тили жана тарых” кафедрасынын окутуучусу М. Мадумарова 2017-жылдын 24-мартында илимий диссертациясын ийгиликтүү жактап келди.

Факультеттеги илимдин кандидаттары 

Ф.А.А.Илимий даража наамыкызматыТел.номери
1Бердиев А.Т.Тарых илим.кандДекан0772 61 10 63
2Тешебаев А.К.Пед.илим.канд.Каф.башчы0771 49 42 82
3Каранова Т.Н.Пед.илим.канд.Доцент0772 94 47 87
4Пахыров К.Филол.илим.канд.Доцент0779 08 85 83
5Жороев И.М.Филол.илим.канд.Доцент0773 38 82 37
6Мараш-оглы Ш.В.Филол.илим.канд.Доцент
7Абдикеримов А.Ш.Тарых илим.кандКаф.башчы0777 65 65 11
8Азимбаев Б.Пед.илим.канд.Доцент0778 65 15 12
9Мадумарова М.К.Пед.илим.канддоцент0773 76 74 42
10Мурадымов Н.М.Филол.илим.кандпрофессор

 

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчү 

  2014-20152015-20162016-20172017-2018
1профессор11 
2доцент9101010
3Ага окутуучу11101110
4окутуучу99910
5усулчу1111
 жалпы31313031