Гуманитардык факультети (Кызыл-Кыя Педагогика иснтитуту)

Факультеттин илимий иштери

Факультеттин профессордук –окутуучулук курамынын илимий иштеринин багыты Гуманитрадык факультетинде (550300) Филологиялык багытта англис тил, орус тили жана адабияты, кыргыз тили жана…

Миссиясы жана тарыхы

                     Гуманитардык факультетинин миссиясы Гуманитардык факультетинин миссиясы –  учурдагы ааламдашуу  жана маалымат технологияларынын өнүгүү шартында гуманитардык багыттагы адистерде учурдун талаптарына…