БатМУнун 2019-2023-жж. перспективалык иш-планы

 1. БатМУнун УСТАВЫ
 2. БатМУнун ИЧКИ ТАРТИП ЭРЕЖЕЛЕРИ
 3. БатМУда «Окутуучу – студенттердин көзү менен” аттуу сурамжылоону (анкетирлөөнү) өткөрүүнүн ЖОБОСУ
 4. БатМУнунбилим берүүнүн сапатын башкаруу системасы жөнүндө ЖОБОСУ
 5. БатМУнун сапат боюнча кеңеши жөнүндө ЖОБОСУ
 6. БатМУнун студенттерди модулдарга, экзамендик сессияга киргизүү жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин ЖОБОСУ
 7. БатМУнун окуу сабактарынын жадыбалы жөнүндөгү ЖОБОСУ
 8. БатМУдагы баалоо каражаттарынын фонду жөнүндө ЖОБОСУ
 9. БатМУнун жогорку жана орто кесиптик билим берүү программаларын өзүн-өзү баалоо жүргүзүү боюнча комиссиянын иши жөнүндөгү ЖОБОСУ
 10. БатМУнун жогорку жана орто кесиптик билим берүү программаларынын негизги кесиптик билим берүү программасы тууралуу ЖОБОСУ;
 11. БатМУнун дисциплинанын окуу-методикалык комплекси жөнүндө ЖОБОСУ
 12. БатМУнун педагогикалык эмес багыттардагы жогорку жана орто кесиптик билим берүү программаларында практикаларды уюштуруу боюнча ЖОБОСУ;
 13. БатМУнун жогорку жана орто кесиптик билим берүү программасында курстук иштерди (долбоорлорду) аткаруунун ЖОБОСУ
 14. БатМУнун жогорку жана орто кесиптик билим берүү программасында окуган студенттердин өз алдынча иштери жөнүндө ЖОБОСУ
 15. БатМУнун орто кесиптик билим берүү программасы боюнча билим алган студенттерди которуунун, окуудан чыгаруунун, окууга калыбына келтирүүнүн тартиби жөнүндөгү ЖОБОСУ
 16. БатМУнун профессордук-окутуучулар курамынын арасында “Эӊ мыкты дистанттык сабак” конкурсун өткөрүү тууралуу ЖОБО
 17. Баткен мамлекеттик университетинин педагогикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик билим берүү программасы боюнча практикалардын ЖОБОСУ
 18. Баткен мамлекеттик университетинин “Кыргызстан тарыхы, Кыргызстан географиясы, Кыргыз тили жана адабияты” дисциплиналары боюнча дисциплиналар аралык мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө ЖОБОСУ
 19. Баткен мамлекеттик университетинин “Факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби” жөнүндө ЖОБОСУ
 20. Баткен мамлекеттик университетинин “Кафедра башчыларын шайлоо тартиби” жөнүндө ЖОБОСУ
 21. Баткен мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо
 22. Баткен мамлекеттик университетинин берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты жөнүндө ЖОБОСУ
 23. Көп баскычтуу билим берүү системасында бакалаврлардын, адистердин, магистрлердин бүтүрүү квалификациялык иштерин (дипломдук иштерди) аткаруунун ЖОБОСУ