Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү аймактык институту Педагогика жана экономика факультетинин «Табыгый илимдер жана маалымат технологиялары» кафедрасы

                                                    

Табигый илимдер жана маалымат технологиялары кафедрасынын башчысы 

Ш.З. Элмуратов

1996-жылы Сүлүктү шаары, Лейлек, Баткен районунун башчылары жана Ош Мамлекеттик Университети, Ош Технологиялык Университетинин ортосунда адистерди даярдоо багытында биргеликте иштөө боюнча келишим түзүлүп, келишимдин негизинде Сүлүктү шаарында ОшМУ, ОшТУ филиалдары түзүлгөн. Бул филиалдардын өз өзүнчө иш алып баруусунун себебинен «Финансы экономикалык дисциплиналар» кафедрасы (2009. 01 09. жылдан «Экономика, башкаруу жана укук» кафедрасы) эки филиалда ар түрдүү мезгилдерде түзүлгөн.

ОшТУнун Сүлүктүдөгү Технологиялык Филиалында (СТФ ОшТУ) «Финансы экономикалык дисциплиналар» кафедрасы 1998-жылы түзүлүп ар түрдүү мезгилдерде төмөнкү окутуучулар кафедра башчылыгын аркалап келишти.

  1. 1998-1999-окуу жылы – Абдираимова Гүлбүбү Кадыровна.
  2. 1999-2000-окуу жылында – Абдуллаев Ахун Таабалдиевич.
  3. 2000-2001- окуу жылында (1-жарым жылдык) Абдираимова Гүлбүбү Кадыровна, (2-жарым жылдык) Жайнаков Руслан Мажитович.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жыл 25-июлундагы №190-буйругунун негизинде жогорудагы филиалдардын базасында Баткен Мамлекеттик Университети түзүлүп, бул убакыттан баштап ОшМУ жана ОшТУнун Сүлүктүдөгү филиалдары Баткен мамлекеттик Университетинин курамындагы бирдик катары иштей баштады.

БатМУ Сүлүктү Технологиялык филиалынын (кийинки Сүлүктү инженердик техникалык борбору) «Финансы экономикалык дисциплиналар» кафедрасында төмөнкү окутуучулар кафедра башчысы катары иштеп келишти:

  1. 2001-2002-окуу жылында Умаров Мамат Умарович.
  2. 2002-2004 жылдары – Абдуллаев Ахун Таабалдиевич.

Баткен мамлекеттик Университетинин Окумуштуулар Кеңешинин 2001-жыл 11-январындагы чечиминин негизинде Сүлүктүдөгү филиал Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту аталышын алды, жана СГЭИ курамында «Экономика жана жаңы информациялык технологиялар» факультети түзүлдү (ЭжЖИТ факультети).

Экономика жана жаңы информациялык технологиялар факультетинде факультетинде «Финансы экономикалык дисциплиналар» кафедрасы 2001-жылдан баштап иштей баштады. Кафедра башчысы катары төмөнкү окутуучулар эмгектеништи.

  1. 2001-2003-окуу жылдары Бахавидинов Эрмек Ибрагимович.
  2. 2003-2004-окуу жылында Жайнаков Руслан Мажитович.

БатМУнун ректорунун 2004-жыл 19-августундагы №167/0 буйругунун негизинде 2004-жылдын 1-сентябрынан баштап Сүлүктү Инженердик Техникалык Борбору БатМУ СГЭИнин курамына кошулуп, «Финансы жана Кредит», «Мамлекеттик жана Муниципалдык Башкаруу» адистиктери «ЭжЖИТ» факультетине кошулду.

2004-жыл сентябрь айынан баштап бириктирилген «Финансы экономикалык дисциплиналар» кафедрасынын башчылыгына ага окутуучу Абдуллаев Ахун Таабалдиевич бекитилип жана 2013-жылга чейин башкарып келди.

2009-жылдын 1-сентябрынан БатМУ СГЭИнин директорунун буйругунун негизинде «Финансы экономикалык дисциплиналар» кафедрасы «Экономика, башкаруу жана укук» кафедрасы болуп кайра түзүлүп, кафедрага «Финансы жана кредит» адистигинен тышкары «Бажы кызматы», «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистиктери бириктирилди. 

2013-жылдын 1-октябрынан «Экономика, башкаруу жана укук» кафедрасы «Техникалык билим берүү» жана «Математика жана жаңы информациялык технологиялар» кафедрасы менен бириктирилип «Экономика жана техникалык билим берүү» кафедрасы аталышын алып,  аны 2015-жылга чейин Абдирашит Абдираимов башкарып келди. 2016-жылдын сентябрь айынан баштап БатМУнун Окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде «Экономика жана техникалык билим берүү» кафедрасы – «Табигый илимдер жана маалымат технологиялары» кафедрасы болуп өзгөрдү жана кафедра башчысы кызматын БатМУ СГЭИнин 2015-жылдын 1-октябрынын №70 буйругунун негизинде окутуучу Элмуратов Ш.З. башкарып келип, 2016-жылдын сентябрь айынан баштап «Табигый илимдер жана маалымат технологиялары» кафедрасы башчысынын кызматына ага окутуучу Байгесеков А.М. дайындалды.

2017-жылдын сентябрь айынан баштап «Табигый илимдер жана маалымат технологиялары» кафедрасынын башчысы болуп окутуучу Ш.З. Элмуратов дайындалып, бүгүнкү күнгө чейин эмгектенип келүүдө.

«Табигый илимдер жана маалымат технологиялары» кафедрасы БатМУ САИнин окуу-усулдук жана илимий бөлүмдөрүнүн бир катары окутуу-усулдук, илимий иштерди аткаруу жана студенттердин илимий иштерин жөнгө салуу багытында иштеп келе жатат. 

Азыркы учурда кафедрада төмөнкү адистиктер даярдалат:

510200  Колдонмо математика жана информатика 

580100   Экономика

550200   Математика

532000   Денен тарбия

550100   Биология

Окуу жүктөмдөрү боюнча окутуучулар тарабынан жумушчу программалары түзүлүп, текшерүү суроолору, тесттер, студенттердин өз алдынча иштөөсү боюнча тапшырмалар иштелип, чыгып курстук, иштер өз алдынча иштөөсү үчүн тапшырмалар даярдалат.

Комплекстүү план, окуу планы, усулдук, тарбиялык жана башка пландар түзүлүп ошонун негизинде иш алып барылат.

Окуу процессии КРнын илим жана билим министирлиги тарабынан бекитилип БатМУнун окумуштуулар кенешинде кайрадан карап чыккан окуу планынын негизинде жүргүзүлөт.

Кафедра башка окуу жайлары менен тыгыз байланыш жүргүзүүдө.

Кафедранын негизги милдеттери

– Окутуучу-профессордук курамдын окуу-усулдук иш аракеттерин жөнгө салуу;

– Студенттердин өздүк чыгармачылык потенциалын жана жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү максатында окутуунун технологиясын жөнгө салуу;

– Окутуучу-профессордук курамдын, илимий-педагогикалык жумушчулардын жана студенттердин биргеликте чыгармачылык иш-аракеттерин өнүктүрүү максатында фундаменталдык, колдонмо илимдерди кодонууну өнүктүрүү жана алардын окуу процессинде колдонуу;

– Жогорку билимдүү адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо;

– Коомдун илимий жана маданий баалуулуктарын сактоо;

– Мамлекеттин интелектуалдык потенциалын калк ичинде билим менен таратуу;

– Студенттер ортосунда билим, тарбия иштерин жүргүзүү жана башка.

Окуу-усулдук иштери

Кафедранын негизделишинен тартып окуу-усулдук көргөзмөлөр, студенттердин окуу, өндүрүштүк практикадан өтүү программалары, текшерүү, курстук жана квалификациялык иштерди аткаруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр жана башка илимий материалдар иштелип чыгып жарык көрдү. Мындан тышкары жыл сайын окуу программалары, тесттер жана экзамендик билетер иштелип чыгууда.

 «ЭжТББ» кафедрасынын кадрдык курамы

Учурда «Табигый илимдер жана маалымат технологиялар»  кафедрасынын курамы 18 адамдан турат:

А) ээлеген кызматы боюнча:

– 2 илимдин доктору, профессор

– 2 илимдин кандидаты, доцент

– 3 ага окутуучу;

– 11 окутуучу.

Б) педагогикалык стажы боюнча:

– 57жыл – 1 окутуучу;

– 44 жыл – 1 окутуучу;

– 36 жыл – 1 окутуучу

– 33 жыл – 1 окутуучу;

– 20 жылдан 30 жылга чейин – 3 окутуучу;

– 10 жылдан 20 жылга чейин – 4 окутуучу;

– 5 жылдан 10 жылга чейин – 5 окутуучу;

– 2 жыл – 2 окутуучу.

_________________________________________________________________________________________________________________

510200 Колдонмо математика жана информатика жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программасы

510200 Колдонмо математика жана информатика жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программасы