2016-2017–окуу          жылдын    1-сентябрынан БатМУнун  ректорунун  буйругу негизинде «Табигый илимдер жана педагогика» секциясы болуп түзүлгөн.

Секция  башчысы болуп  Мурзаева Айнагүл Кадыровнадайындалган.

     2017-2018-окуу      жылынын   15-майынан секцияны Исмайилова  Айнура Кушбаковна  жетектеп  келген. 2018-2019-окуу жылынын 1-сентябрынан баштап Табигый илимдер жана педагогика секциясы жаңы окуу жылына карата  окуу  планы  боюнча  саат эсеби  көбөйгөндүгүнө  байланыштуу  секция  «Табигый  илимдер»  кафедрасы болуп түзүлдү.

«Колдонмо информатика жана табигый  илимдер» кафедрасынын

башчысы Р.М. Арзыбаева

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-39.png

«Табигый  илимдер» кафедрасынын башчысы болуп А.К.Исмайилова эмгектенген. Табигый илимдер кафедрасы  2021 – жылдын 15-сентябрындагы БатМУнун ректору э.и.д., профессор А.Т.Гыязовдун буйругуна ылыйык  «Колдонмо информатика жана табигый  илимдер» кафедрасы болуп кайра тузулду. Учурда  кафедра башчы болуп Р.М. Арзыбаева эмгектенип келуудо.

Аталган кафедра 230701- Колдонмо информатика адистигин тейлейт,  ал эми 050709- Башталгыч класстарда окутуу, 550711- Социалдык педагогика, 050704-Мектепке чейинки билим берүү адистиктерин тейлөөчү кафедра.  Аталган адистиктеги студенттерге окуу планында көрсөтүлгөн дисциплиналар боюнча билим берилип, окуу, педагогикалык жана мамлекеттик практикалар уюштурулат. Кафедранын окутуучулары билим беруу менен гана чектелбестен тарбия жаатындагы иш-чараларды куратор катары айкалышта алып барышат.

           Кураторлор түзүлгөн план боюнча иш алып барышып, контракттык төлөмдөрдүн, студенттердин сабакка катышуусунун жана жетишүүсүнүн абалын, модулдардын жыйынтыктарын ж.б. түрдүү багыттагы маселелерди үзгүлтүксүз көзөмөлдөшүп жана бул маселелерди группалык чогулуштарда, куратордук сааттарда группанын мүчөлөрү менен бирдикте талкуулап турушат. Ал эми бөлүмдүн кеңешмесинде каралган маселелер группаларга өз убагында жеткирилип, алардын аткарылышы көзөмөлдөнөт.

 Аталган группалардын студенттери жадыбал боюнча окуу имаратында кезекте турушат жана ишембиликтерге катышышат.

Кураторлор группаларынын студенттери менен биргеликте бөлүмдө, институтта жана шаардын деңгээлинде өткөрүлгөн ар түрдүү коомдук-маданий иштерге активдүү катышышат.

230701 – “Колдонмо информатика” багытынын yегизги кесиптик билим берүү программасынын күтүлүүчү натыйжалары

                                 Курчаган дүйнө жөнүндө илимий билимдин бир бүтүн системасын билүү, жашоонун, маданияттын баалуулуктарына багыт алууга; кесиптик милдеттерди аткарууда математикалык /табигый/ гуманитардык/ экономикалык илимдердин базалык жоболорун колдонууга; заманбап билим берүү жана маалымат технологияларын колдонуу менен жогору деңгээлде өз алдынча жаңы билимдерди ойлоп табууга; илимдеги, техника менен технологиядагы, кесиптик чөйрөдөгү жаңы көрүнүштөрдүн социалдык экономикалык жана маданий натыйжаларын талдоого жана аларды баалоого; илимий негизде өзүнүн эмгегин баалоого, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын өз алдынча жогорку деңгээлде баалоого жөндөмдүү болуу  
                              Маалыматты кабыл алууга, аны жалпылаштырууга жана талдоого, алдыга максаттарды коюуга жана ага жетүү жолдорун тандоого; мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн кебин жазуу жана оозеки түрдө логикалык жактан туура, так жана далилдер менен түзө билүүгө; социалдык пикир алышуунун деңгээлинде чет тилдердин бирин билүү маалыматты алуунун негизги ыкмаларын, каражаттарын, аны сактоонун жана кайра иштетүүнүн методдорун билүү, маалыматты башкаруу каражаты катары компьютер менен, анын ичинде дүйнөлүк компьютердик тармактарда жана корпоративдик маалыматтык системаларда иштөө көндүмдөрүнө ээ болуу уюмдашкан менен чечимдерди иштеп чыгууга катушууга жөндөмдүү болуу  
                      Коомдо кабыл алынган моралдык жана укукук ченемдердин негизинде социалдык өз ара иштешүүгө, адамдарга сый мамиле жасоого, башка маданиятка толеранттуу болууга, өнөктөш мамилелерди колдоого; өзүнүн жакшы жактары менен кемчиликтерине сын менен карай билүү, жакшы жактарды өстүрүүгө аракет кылуу жана кемчиликтерди жоюуга жолдорду         таба билүүгө;   жарандык         демократиялык         коомдун баалуулуктарынын негизинде пикир алышууга даяр экенин көрсөтө билүүгө, активдүү жарандык позицияны ээлөөгө; жашоонун сергек мүнөзү үчүн,

230701 – “Колдонмо информатика” багытынын Негизги кесиптик билим берүү программасынын   максаттары

М1. Мезгил талабына ылайык атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатууда – компетенттик мамиле менен студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын калыптандыруу, жалпы маданияттуулук деңгээлин жана ой-жүгүртүүсүн өстүрүү; бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жана расмий тилдерде ишмердүүлүгүн жүргүзө алуусун камсыздоо.

М2.  Илимий, чыгармачылык потенциалы жогору, көп тилдүү, тандап алган иш чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө мүмкүндүк берүүчү,  кесиптик жактан адистешкен, атайын кесиптик билимдерди өздөштүрүүсүн, аларды иш жүзүндө колдоно алууга жөндөмдүү адистерди даярдоо.

Ф.И.О.ДолжностьДата рож. год.Бүтүргөн окуу жайы, жылы, адистигиE-mail, телефону 
1.Арзыбаева Рано МыктаралиевнаЗав.кафедра12.05. 1981БатГУ КГПИ 2003-ж   Учитель истории      0771601253 arzybaуeva81 @bk.ru
2.Исмайилова Айнура КушбаковнаПреподователь07.04. 1985БатГУ КГПИ 2008-ж учитель Информатики0777085556 aynura_070485 @mail.ru
3.Сайфудинова МөөрканПреподователь14.12. 1986БатГУ КГПИ 2010-ж Учитель Математики 0777313098  
4.Эргешова ӨмүрканПреподователь19.07. 1968ОГПИ 1989-ж0779110006
5.Юлдашова Жаркынай Ахмедовна.Преподователь07.01. 1986БатГУ КГПИ 2010-ж  Учитель биологии0776860860 zharkynai0719 86@gmail.com
6.Бердыбаев Абдысалам КалдаровичПреподователь12.04. 1981БатМУ КГПИ 2004-ж0773786185 aberdybaev@ mail.ru

Кафедра тейлеген дисциплиналар

 1. Математика 
 2. Астрономия
 3. Физика
 4. Химия 
 5. Биология
 6. География 
 7. Информатика
 8. Кесиптик математика 
 9. Экологиянын негиздери
 10. Информациялык технологиялар
 11. Азыркы табият таануу концепциясы
 12. Компьютердик технологиялар
 13. Программалоо тили жана усулдары
 14. Системалык жана колдонмо программалар
 15. Оптимизациянын методдору 
 16. Тармак экономикасы
 17. Информациялык системалар
 18. ЭЭМ жана эсептөө системасынын архитектурасы
 19. Адам өмүр коопсуздугу
 20. Компьютердик практика
 21. Математиканы баштапкы курсунун теориялык негиздери
 22. Математиканын баштапкы курсунун теориясы жана методикасы
 23. Берилгендердин базасы жана эксперттик система
 24. Информациялык менеджмент
 25. Билимдердин базасы
 26. Жогорку деңгээлдеги информациялар жана программалоо методдору
 27. Операциалык системалар чөйрөсү жана катмары
 28. Программалоо каражаттарын информациялык технологиясында иштөө статистикасы
 29. Компьютердик технологиялык тармактар
 30. Эсептөө системасы,  сеть жана телеком
 31. Информациялык системаларды долборлоо
 32. Интелектуалдык информациялык системасы
 33. Дүйнөлүк информациялык  ресурстар
 34. Микро электрониканын негиздери
 35. Компьютердин архитектурасы
 36. Курак анатомия, физиология жана гигиена
 37. Башталгыч класстарда  математиканы окутуунун методикасы
 38. Билим берүү мекемесинин экономикасы 
 39. Экологиялык тарбия жана табият таанууну окутуунун методикасы
 40. Мекен таанууну  окутуунун методикасы    ж.б