Баткен мамлекеттик университетинин

Сапаттык билим берүү бөлүмү

               Баткен мамлекеттик университетинин Сапаттык билим берүү бөлүмү БатМУнун ректорунун буйругу менен 2017-жылдын сентябрында түзүлгөн. Сапаттык билим берүү бөлүмүн экономика илимдеринин кандидаты, ага окутуучу Бөрүбаева Гульбара Назырбековна жетектейт.

Сапаттык билим берүү бөлүмү Баткен мамлекеттик университетинин өзүнчө түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет жана окутуунун сапатын жана документацияларын жакшыртуунун системасын иштеп чыгат, ишке ашырат жана өркүндөтөт.

 

Бөлүмдүн негизги маселелери:

 • Университеттеги билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында билим берүү муктаждыктарын канааттандыруу деӊгээлин, билим берүү боюнча көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатынын динамикасын, окуу процессин усулдук жактан колдоонун натыйжалуулугун жогорулатууга үзгүлтүксүз жана туруктуу байкоо жүргүзүү.
 • Билим берүү сапатынын көрсөткүчтөрүнө жана процесстерине системалуу түрдө мониторинг жүргүзүү.
 • Жаңы ачыла турган билим берүү программаларын лицензиялоонун жана даярдалып жаткан билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүнүн тартибин камсыз кылуу.
 • Адистиктердин билим берүү программаларынын (окуу пландары, окуу программалары, жыйынтыктоочу аттестациянын программалары, тесттик тапшырмалардын топтому) мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана коомдун муктаждыктарынын талаптарына ылайык келүүсүнө талдоо жүргүзүү.
 • Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине билим берүүнүн сапатынын менеджменти чөйрөсүндө университеттин саясатын ишке ашыруу этаптарында жумуш процесстерин тартипке келтирүүнү, алардын сапатынын чен-өлчөмдөрүн жана өзгөчөлүктөрүн, аларды өзгөртүүнүн жана маалыматтарды чогултуу ыкмаларын аныктоо үчүн зарыл болгон жардам көрсөтүү.
 • Университеттин жетекчилигине билим берүүнүн сапатын жакшыртуу системасын ишке ашыруунун натыйжалары боюнча маалымат берип туруу жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштарды киргизүү.
 • Билим берүү сапатын көзөмөлдөө кызматтары менен биргеликте иштөөнү өнүктүрүү, келечекте консалтингдик кызматтарды көрсөтүү.

 

Бөлүмдүн функциялары:

 • Инновациялык ишмердүүлүгү – билим берүүнүн сапатынын заманбап моделин түзүү.
 • Уюштуруу ишмердүүлүгү – иштелмелерди иштеп чыгуу, университеттин билим берүү сапатын жакшыртууну ишке ашыруу жана өркүндөтүү, билим берүүнүн сапатына мониторинг уюштуруу.
 • Аналитикалык ишмердүүлүгү – башка жогорку окуу жайларында иштеп жаткан билим берүүнү башкаруу системасын жана сапаттуу билим берүүнүн мыкты тажрыйбаларынын натыйжалуулугун, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусун талдоо.
 • Башкаруу ишмердүүлүгү – университетте билим берүү сапатын жакшыртуу көйгөйлөрүн чечүү боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү жана долбоорду иштеп чыгуу.
 • Көзөмөлдөөчү ишмердүүлүгү – ички аудитти жана мониторингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү.
 • Консалтингдик ишмердүүлүгү – билим берүү ишмердүүлүгүндөгү сапаттын менеджменти маселеси боюнча түзүмдүк бөлүмдөргө түшүндүрмөлөрдү жана консультацияларды берүү.
 • Маркетингдик ишмердүүлүгү – университеттин бүтүрүүчүлөрүн даярдоо сапаты боюнча иш берүүчүлөрдүн талаптарын карап чыгуу жана талдоо.
 • Усулдук ишмердүүлүгү – билим берүү ишмердүүлүгүндөгү сапаттын менеджменти маселеси боюнча профессордук-окутуучулар курамын жана ички аудиторлорду окутуу.
 • Маалыматтык ишмердүүлүгү – жетекчиликке, профессордук-окутуучулар курамына, коомчулукка жүргүзүлгөн иштер боюнча маалымдоо.
 • Университеттин факультеттеринде жаңы ачыла турган билим берүү программаларын лицензиялоо боюнча документтерди даярдоо жана экспертизадан өткөрүүнү уюштуруу иштерин жалпы жетектөө.
 • Жаңы ачыла турган билим берүү программаларын лицензиялоо боюнча документтердин пакетинин топтомун түзүү.
 • Түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишмердүүлүктөрүн көзөмөлдөө жана талдоо, координациялоо, маалыматтык-усулдук коштоо, ЖОЖду аккредитациядан өткөрүү маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишмердүүлүктөрүн талдоо.
 • Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүгө даярдоону жана уюштурууну координациялоо.