Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык иш алып барган, түздөн-түз БатМУнун ректоруна баш ийген бөлүм болуп саналат.

Билим берүүнүн сапаты  бөлүмү БатМУнун ректорунун буйругу менен 2017-жылдын сентябрында Сапаттык билим берүү бөлүмү катары ачылган. Анын башчысы болуп экономика илимдеринин кандидаты, ага окутуучу Бөрүбаева Г. Н. иштеп, бөлүмдүн түптөлүшүнө өз салымын кошкон.

2021-жылы БатМУнун ректорунун буйругу менен Билим берүүнүн сапаты бөлүмү болуп өзгөртүлүп, аны ф.и.к., доцент  Ж.Ж. Кошматова жетектеген. 

2021-жылдын 1-ноябрынан бери п.и.к, доцент Эргешали кызы Айчүрөк  бөлүмдү жетектеп,  иш пландарды жана жоболорду кайрадан карап, институционалдык аккредитациянын талабына ылайык иштеп чыкты жана уюштуруу иштерин системалуу жүргүзүп жатат.

ББСБнын негизги максатыокуу процессин координациялоо, билим берүүнүн сапатын башкаруу жана камсыздоо боюнча университеттин, окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин уюштуруу болуп саналат.

         Билим берүүнүн сапаты бөлүмү азыркы учурда  төмөнкү милдеттерди аткарат:

  • Университеттин сапат системасынын уюштуруу-башкаруу структурасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;
  • БатМУда жана окуу-түзүмдүк бөлүмдөрдө сапат жаатында университеттин саясатын ишке ашыруу жана координациялоо;
  • Университетте жана окуу-түзүмдүк бөлүмдөрдө билим берүүнүн сапатынын көрсөткүчтөрүнө жана процесстерине мониторинг жүргүзүү, аларды талдоо жана сапатын жогорулатуу боюнча чараларды көрүү;
  • Университеттин жана окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө ички аудит жана өзүн-өзү баалоо боюнча чаралардын системасын ишке ашыруу;
  • Университеттин окуу жана башка иштеринин сапатын уюштуруу боюнча социалдык сурамжылоолорду, изилдөөлөрдү жүргүзүү;
  • Сапатты башкаруу чөйрөсүндө БатМУнун ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;
  • Билим берүү программаларын жана мекемелерин лицензиялоо жана аккредитациялоо боюнча иштерди даярдоо жана уюштуруу;
  • Сапатты башкаруу боюнча эл аралык билим берүү мекемелеринин тажрыйбасын жана сунуштарын үйрөнүү жана иш жүзүндө колдонуу;
  • Университеттин сапатты камсыздоонун ички системасынын эффективдүү иштешин жана башкаруусун колдоо.

ББСБнын отурумдарынын иш планы

“Окутуучу – студенттердин көзү менен” аттуу суражылоонун жыйынтыгы

“Окутуучу-студенттердин көзү менен” аттуу анкетасын өткөрүү боюнча фото-маалымат

ББСБнын 1-отурмунан фото-маалымат

ББСБнын 2-отурумунан фото-маалымат

ББСБнын 3-отурумунан фото-маалымат

ББСБнын 4-отурумунан фото-маалымат

ББСБнын 5-отурумунан фото маалымат

Институционалдык аккредитациянын өзүн-өзү баалоо отчетун жазуу боюнча семинардан фото-маалымат